Stawiamy na kształcenie praktyczne!


http://www.ncbr.gov.pl/

Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Czas trwania projektu 01.07.2018 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest do

 1. Studentów
 • Logistyki (st. I i II stop.),
 • Administracji (stud. I i II stop.)
 • Architektury wnętrz,
 • Kosmetologii
 • i Pedagogiki.
 1. Nauczycieli
 2. Pracowników administracji

ZADANIA

 1. Spotkania z praktyką – ścieżki wizyt studyjnych

80 wyjść studyjnych dla 500 studentów/-tek (w okresie 2018-2022, semestr letni 44 wizyty, semestr zimowy 36 wiz.) studenci kierunków: logistyka, administracja, kosmetologia, architektura wnętrz i pedagogika. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dla każdego kierunku 1 wizyta studyjna wyjazdowa w trakcie całego cyklu kształcenia, do tych instytucji, która ze względu na swoją specyfikę nie prowadzą działalności w Wałbrzychu i okolicach.

Liczba osób:20, średni czas wizyty 3h

SPOTKANIA Z PRAKTYKĄ będą systemowym działaniem kontynuowanym po zakończeniu realizacji Projektu, na wybranych przedmiotach. Ścieżki będą skorelowane z realizowanymi celami przedmiotowymi.

Semestr zimowy:

 • Logistyka I stopień 2 wizyty, Logistyka II stopień 2 wizyty [w tym 1 wyjazdowa]
 • Administracja I stopień 1 wizyta, II stopień 1 wizyta
 • Kosmetologia 1 wizyta
 • Architektura 1 wizyta
 • Pedagogika 1 wizyta

Semestr letni (marzec, kwiecień, maj):

 • Logistyka I stopień 4 wizyty [w tym 1 wyjazdowa], logistyka 2 stopień 2 wizyty
 • Administracja I stopień 1 wizyta [ w tym 1 wyjazdowa]. II stopień [w tym 1 wyjazdowa]
 • Kosmetologia 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 • Architektura wnętrz 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 • Pedagogika 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 1. Warsztaty z pracodawcami

Warsztaty zostaną zrealizowane dla studentów Logistyki, Administracji oraz Architektury wnętrz, Kosmetologii i Pedagogiki

Sposób realizacji zadania terenie PWSZ przeprowadzonych zostanie w trakcie trwania projektu 25 warsztatów. Warsztaty polegać będą na nabyciu konkretnych umiejętności wymaganych i preferowanych przez określonego pracodawcę, np. samodzielne rozliczanie deklaracji podatkowej PIT. Materiały szkoleniowe uzgodnione każdorazowo z pracodawcą.

Semestr zimowy:

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Administracja 1 warsztaty

Semestr letni (kwiecień, maj, czerwiec):

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Kosmetologia 1 warsztaty
 • Architektura wnętrz 1 warsztaty
 • Pedagogika 1 warsztaty

+ 1 warsztaty w semestrze zimowym 2021/2022

 1. Praktyczne umiejętności dla rynku pracy

Moduł 1 – certyfikowane kursy języka angielskiego poziom npB1/B2 1kurs w roku/ 8os/ 1 kurs=60h (h=45min) Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani nabędą niezbędne umiejętności do zdania egzaminu językowego na poziomie B1/B2

Moduł 2 – certyfikowane kursy umiejętności cyfrowych i e-kompetencji 1 kurs w roku/ 15os/ 1 kurs =21h (h=45 min).

Moduł 3 – „pakiet zawodowy” – średnio 18 os/rocznie; razem 72 osoby. Student wybiera kurs, podane preferencje, zostaną zweryfikowane w procesie rekrutacji, kurs zwiększający kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Kursy łącznie/1 student średnio 2000zł.

 1. Szkolenia miękkie

Przez 8 semestrów (PAŹDZIERNIK 2018,2019,2020,2021), po 2 warsztaty, śr. 6h po 15os. Szkoleniem zostanie objętych 120 os.

 1. Akademia Dydaktyka program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich

Moduł I: X 2018, X 2019, X 2020, X 2021: 6 szkoleń:

(1) Metody aktywne w pracy wykładowcy (8h, 20 os)

(2) Coaching jako skuteczna metoda pracy(2x12h, 1gr.x15os., razem 30os)

(3) Innowacyjne metody kształcenia w pracy wykładowcy(8h,20 os)

(4) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej (8h,20 os)

(5) Kurs emisji głosu (8 h,20os)

Moduł II umożliwia indywidualne doskonalenie, zrekrutowany wybierze kurs/ szkol, wg własnych potrzeb. Nabyte kompetencje zostaną wykorzystane w pracy dydaktycznej i wykazane w kartach przedmiotu. Nauczyciel otrzyma „pakiet zawodowy” o wartości śr.3 000zł, z zastrzeżeniem, że kwota nie musi być wydatkowana w całości. Jeden n-l może być zakwalifikowany do więcej niż 1kursu, z warunkiem nieprzekroczenia łącznej śr kwoty.

 1. Akademia Urzędnika program doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej/pracowników administracyjnych

Moduł I szkol (4szkolenia) dla kadry administracyjnej WRZESIEŃ 2018,2019,2020,2021

 • Praca w zespole (8h,20os)
 • Przepływ informacji między komórkami (8h20os)
 • Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań (8h20os)
 • Integracja zespołu (8h20os)

Moduł II (4 szkolenia) dla kadry zarządzającej. STYCZEŃ 2019, 2020, 2021, 2022

 • Koordynowanie zespołem/zespołami (8h11os)
 • Zarządzanie informacją (8h11os)
 • Organizacja czasu pracy (8h11os)
 • Integracja zespołu a ocena pracy (8h11os)
 1. SEMINARIUM SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE WIOSNA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
  (04.2020,04.2022)

Podczas seminarium studenci wysłuchają przedstawicieli instytucji, którzy zaprezentują m.in. specyfikę organizacji oraz wymagania rekrutacyjne dla kandydata do pracy, na praktykę i staże zaw. Wyniki prezentacji i dyskusji zostaną uwzględnione w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach. Cykliczne seminarium trwa 1 dzień, ok. 3h wystąpień (seminarium), prezentacji i dyskusji – 7os.x15min; dodatkowo praktyczne warsztaty dla studentów (45 min) równolegle 7 warsztatów, na które zapisywać się będą na listach obecności. Spotkanie nauczycieli akademickich z zaproszonymi przedstaw środowiska społ.-gosp. Łącznie 5 spotk x 2h podczas których odbędzie się dyskusja o kompetencjach zawodowych.

 1. Czas na projekt (Kosmetologia, Architektura wnętrz)

Moduł I: Barwy w przestrzeni (społecznej) 20 os. + 2 opiek meryt, w formie 6-dn, wyjazdów pleneru/warsztatu. Celem jest doskonal warsztatu plastycznego, oraz rozwój wrażliwości studentów.  Założeniem jest, że studenci projektują kolejne etapy: scenariusz projektu, konkretne zadania dla konkretnych osób (w tym opiekunów), przewidują trudności i wskazują formę zakończenia (wystawa, prezentacja, zdjęcia, film, itp). WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

Moduł II: Barwy urody (15os).  Cykliczne warsztaty Kosmetologii, realizacja pozwoli na wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie działalności kosmetologicznej. Rolą studenta będzie przygotowanie każdej fazy: ustalenie sposobu przedstawienia wskazanej tematyki, przygotowanie zaplecza dydaktycznego, przebieg i podsumowanie. Odbiorcy: słuchacze Uniwersytetu III Wieku i/lub młodzież ponadgimnazjal i/lub inna gr. społ. Tematyka:

 • Wokół problemów podologii; listopad – grudzień 2018, listopad – grudzień 2020
 • Piękne dłonie, kwiecień – maj 2020, kwiecień – maj 2022
 • Receptura kosmetyczna, kwiecień – maj 2019, kwiecień – maj 2021
 • Makijaż nie tylko artystyczny, listopad – grudzień 2019, listopad – grudzień 2021

Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Czas trwania projektu 01.07.2018 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest do

 1. Studentów
 • Logistyki (st. I i II stop.),
 • Administracji (stud. I i II stop.)
 • Architektury wnętrz,
 • Kosmetologii
 • i Pedagogiki.
 1. Nauczycieli
 2. Pracowników administracji

ZADANIA

 1. Spotkania z praktyką – ścieżki wizyt studyjnych

80 wyjść studyjnych dla 500 studentów/-tek (w okresie 2018-2022, semestr letni 44 wizyty, semestr zimowy 36 wiz.) studenci kierunków: logistyka, administracja, kosmetologia, architektura wnętrz i pedagogika. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dla każdego kierunku 1 wizyta studyjna wyjazdowa w trakcie całego cyklu kształcenia, do tych instytucji, która ze względu na swoją specyfikę nie prowadzą działalności w Wałbrzychu i okolicach.

Liczba osób:20, średni czas wizyty 3h

SPOTKANIA Z PRAKTYKĄ będą systemowym działaniem kontynuowanym po zakończeniu realizacji Projektu, na wybranych przedmiotach. Ścieżki będą skorelowane z realizowanymi celami przedmiotowymi.

Semestr zimowy:

 • Logistyka I stopień 2 wizyty, Logistyka II stopień 2 wizyty [w tym 1 wyjazdowa]
 • Administracja I stopień 1 wizyta, II stopień 1 wizyta
 • Kosmetologia 1 wizyta
 • Architektura 1 wizyta
 • Pedagogika 1 wizyta

Semestr letni (marzec, kwiecień, maj):

 • Logistyka I stopień 4 wizyty [w tym 1 wyjazdowa], logistyka 2 stopień 2 wizyty
 • Administracja I stopień 1 wizyta [ w tym 1 wyjazdowa]. II stopień [w tym 1 wyjazdowa]
 • Kosmetologia 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 • Architektura wnętrz 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 • Pedagogika 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 1. Warsztaty z pracodawcami

Warsztaty zostaną zrealizowane dla studentów Logistyki, Administracji oraz Architektury wnętrz, Kosmetologii i Pedagogiki

Sposób realizacji zadania terenie PWSZ przeprowadzonych zostanie w trakcie trwania projektu 25 warsztatów. Warsztaty polegać będą na nabyciu konkretnych umiejętności wymaganych i preferowanych przez określonego pracodawcę, np. samodzielne rozliczanie deklaracji podatkowej PIT. Materiały szkoleniowe uzgodnione każdorazowo z pracodawcą.

Semestr zimowy:

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Administracja 1 warsztaty

Semestr letni (kwiecień, maj, czerwiec):

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Kosmetologia 1 warsztaty
 • Architektura wnętrz 1 warsztaty
 • Pedagogika 1 warsztaty

+ 1 warsztaty w semestrze zimowym 2021/2022

 1. Praktyczne umiejętności dla rynku pracy

Moduł 1 – certyfikowane kursy języka angielskiego poziom npB1/B2 1kurs w roku/ 8os/ 1 kurs=60h (h=45min) Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani nabędą niezbędne umiejętności do zdania egzaminu językowego na poziomie B1/B2

Moduł 2 – certyfikowane kursy umiejętności cyfrowych i e-kompetencji 1 kurs w roku/ 15os/ 1 kurs =21h (h=45 min).

Moduł 3 – „pakiet zawodowy” – średnio 18 os/rocznie; razem 72 osoby. Student wybiera kurs, podane preferencje, zostaną zweryfikowane w procesie rekrutacji, kurs zwiększający kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Kursy łącznie/1 student średnio 2000zł.

 1. Szkolenia miękkie

Przez 8 semestrów (PAŹDZIERNIK 2018,2019,2020,2021), po 2 warsztaty, śr. 6h po 15os. Szkoleniem zostanie objętych 120 os.

 1. Akademia Dydaktyka program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich

Moduł I: X 2018, X 2019, X 2020, X 2021: 6 szkoleń:

(1) Metody aktywne w pracy wykładowcy (8h, 20 os)

(2) Coaching jako skuteczna metoda pracy(2x12h, 1gr.x15os., razem 30os)

(3) Innowacyjne metody kształcenia w pracy wykładowcy(8h,20 os)

(4) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej (8h,20 os)

(5) Kurs emisji głosu (8 h,20os)

Moduł II umożliwia indywidualne doskonalenie, zrekrutowany wybierze kurs/ szkol, wg własnych potrzeb. Nabyte kompetencje zostaną wykorzystane w pracy dydaktycznej i wykazane w kartach przedmiotu. Nauczyciel otrzyma „pakiet zawodowy” o wartości śr.3 000zł, z zastrzeżeniem, że kwota nie musi być wydatkowana w całości. Jeden n-l może być zakwalifikowany do więcej niż 1kursu, z warunkiem nieprzekroczenia łącznej śr kwoty.

 1. Akademia Urzędnika program doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej/pracowników administracyjnych

Moduł I szkol (4szkolenia) dla kadry administracyjnej WRZESIEŃ 2018,2019,2020,2021

 • Praca w zespole (8h,20os)
 • Przepływ informacji między komórkami (8h20os)
 • Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań (8h20os)
 • Integracja zespołu (8h20os)

Moduł II (4 szkolenia) dla kadry zarządzającej. STYCZEŃ 2019, 2020, 2021, 2022

 • Koordynowanie zespołem/zespołami (8h11os)
 • Zarządzanie informacją (8h11os)
 • Organizacja czasu pracy (8h11os)
 • Integracja zespołu a ocena pracy (8h11os)
 1. SEMINARIUM SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE WIOSNA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
  (04.2020,04.2022)

Podczas seminarium studenci wysłuchają przedstawicieli instytucji, którzy zaprezentują m.in. specyfikę organizacji oraz wymagania rekrutacyjne dla kandydata do pracy, na praktykę i staże zaw. Wyniki prezentacji i dyskusji zostaną uwzględnione w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach. Cykliczne seminarium trwa 1 dzień, ok. 3h wystąpień (seminarium), prezentacji i dyskusji – 7os.x15min; dodatkowo praktyczne warsztaty dla studentów (45 min) równolegle 7 warsztatów, na które zapisywać się będą na listach obecności. Spotkanie nauczycieli akademickich z zaproszonymi przedstaw środowiska społ.-gosp. Łącznie 5 spotk x 2h podczas których odbędzie się dyskusja o kompetencjach zawodowych.

 1. Czas na projekt (Kosmetologia, Architektura wnętrz)

Moduł I: Barwy w przestrzeni (społecznej) 20 os. + 2 opiek meryt, w formie 6-dn, wyjazdów pleneru/warsztatu. Celem jest doskonal warsztatu plastycznego, oraz rozwój wrażliwości studentów.  Założeniem jest, że studenci projektują kolejne etapy: scenariusz projektu, konkretne zadania dla konkretnych osób (w tym opiekunów), przewidują trudności i wskazują formę zakończenia (wystawa, prezentacja, zdjęcia, film, itp). WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

Moduł II: Barwy urody (15os).  Cykliczne warsztaty Kosmetologii, realizacja pozwoli na wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie działalności kosmetologicznej. Rolą studenta będzie przygotowanie każdej fazy: ustalenie sposobu przedstawienia wskazanej tematyki, przygotowanie zaplecza dydaktycznego, przebieg i podsumowanie. Odbiorcy: słuchacze Uniwersytetu III Wieku i/lub młodzież ponadgimnazjal i/lub inna gr. społ. Tematyka:

 • Wokół problemów podologii; listopad – grudzień 2018, listopad – grudzień 2020
 • Piękne dłonie, kwiecień – maj 2020, kwiecień – maj 2022
 • Receptura kosmetyczna, kwiecień – maj 2019, kwiecień – maj 2021
 • Makijaż nie tylko artystyczny, listopad – grudzień 2019, listopad – grudzień 2021

AKTUALNOŚCI POWER

WIZYTA STUDYJNA STUDENTÓW 3 ROKU LOGISTYKI

W dniu 14 grudnia studenci 3 roku logistyki w ramach wizyty studyjnej mieli okazję wziąć udział w organizowanym przez Lean Managemennt Consulting Group wydarzeniu – IV Lean Exchange Club. Tematem spotkania była standaryzacja pracy managerów i liderów zwana Shopfloor Management.

Studenci mieli okazję posłuchać czym jest w założeniu shopfloor management, a następnie dzięki praktycznym przykładom z firm: Bombardier Transportation oraz Tagatic poznali praktyczne rozwiązania wdrażania standardów do pracy liderów i managerów.

Druga część wizyty studyjnej miała charakter warsztatowy, gdzie rozwiązywano konkretny przykład i symulowano jak powinno wyglądać spotkanie procesowe oraz tablica wskaźników zespołu w danym procesie.

Wyjazd studyjny do Wrocławia jest realizowany w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


 


Praktyczne umiejętności rynku pracy – „pakiety zawodowe” dla studentów

W dniu 21 grudnia 2018 rozpoczyna się rekrutacja w ramach zadania Praktyczne umiejętności rynku pracy – PAKIETY ZAWODOWE dla studentów.

Regulami rekrutacji

REKRUTACJA

deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018

formularz zgłoszeniowy Pakiet Zawodowy – student


Akademia dydaktyka – „pakiet zawodowy”

W dniu 21 grudnia 2018 rozpoczyna się rekrutacja w ramach zadania Akademia Dydaktyka program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich – „pakiet zawodowy”.
REKRUTACJA_pracownik

Regulami rekrutacji

formularz zgłoszeniowy Pakiet Zawodowy – pracownik

deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018


Akademia dydaktyka: Emisja głosu

W dniu 8 grudnia 2018, przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu emisji głosu, dla pracowników dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. W szkoleniu wzięło udział 20 osób. Akademia dydaktyka to działania mające na celu wspieranie umiejętności dydaktycznych nauczycieli PWSZ AS, finansowane jest w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne!.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak m.in.:

świadome kształcenie umiejętności operowania głosem, praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia, wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu.


Wizyta studyjna studentów Pedagogiki

W dniu 26.11.2018 w godzinach 9.00-12.00 odbyło się wyjście studyjne dla  studentów drugiego roku Pedagogiki PWSZ w Wałbrzychu w ramach realizacji programu POWER: „Stawiamy na kształcenie praktyczne”. Koordynatorem kierunkowym projektu jest Pani Dr Anna Tutaj. Studenci przygotowali i przeprowadzili pod kierunkiem mgr Marii Bussler oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju  program zajęć dla uczniów i przedszkolaków. Zakres tematyczny: organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Misia; dwie grupy dzieci: (1×60 osób; 1×80 osób) – przedszkolne, godzina 9.00-10.30; szkolne: klasy I-III, godziny 10.30-12.00. Wizyta studyjna polegała na przygotowaniu i realizacji zabaw, konkursów i zagadek, a także poczęstunku oraz pomocy w uporządkowaniu sali po zajęciach z dziećmi.


Szkolenie 8.12.2018 – Emisja głosu.

W dniu 8 grudnia 2018, odbędzie się szkolenie dla kadry dydaktycznej z zakresu Emisji Głosu. Termin rozpoczęcia szkolenia – godzina 9.00, sala 120.

Zajęcia poprowadzi p. Dorota Dąbrowska.

Szkolenie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne!


Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich „Zarządzanie stresem i emocjami”

W związku z realizacją projektu POWER, Stawiamy na kształcenie praktyczne!, informujemy, że:

– szkolenie dla III roku logistyki odbędzie się we wtorek 4.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla III roku kosmetologii odbędzie się w środę 5.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku architektury wnętrz odbędzie się w środę 12.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku pedagogiki odbędzie się w czwartek 13.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku administracji odbędzie się w poniedziałek 10.12.2018 w sali 120 budynek B

Szkolenia są bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


WIZYTA STUDYJNA 4 ROKU LOGISTYKI W FIRMIE NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.  – PREZENTACJA FIRMY GIANT LAZER

            Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.11.2018 r. w firmie NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. odbyło się spotkanie ze studentami 4 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy Prof. dr hab. inż. Jerzego Szkutnika oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Ekologistyka. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

            Celem wizyty naszych studentów była prezentacja firmy Giant Lazer zajmującej się wdrażaniem wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) w biznesie oraz znalezienie w nich wartości dodanej dla organizacji. Pracując w kooperacji z branżami: logistyczną, automatyki i robotyki, motoryzacyjną, edukacyjna i wieloma innymi, firma Giant Lazer pomaga swoim klientom zorientować się w szybko ewoluującym krajobrazie rozwiązań
i technologii.

            W wizycie udział wzięli:

 • ze strony Uczelni: Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, mgr. Piotr Sylwestrzak, Mateusz Jakubczak student studiów dualnych oraz studenci 4 roku logistyki;
 • ze strony NSK: Hiroki Nukui, menedżer działu administracji, Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych.

Dla studentów była to niesamowita możliwość zobaczenia na własne oczy jak może wyglądać planowanie i zarządzanie procesami logistycznymi przy wykorzystaniu wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) mając na uwadze jej zastosowanie w ramach np. logistyki zwrotnej, która należy do zagadnień szeroko pojętej Ekologistyki.

            Technologie VR i AR idealnie wpisują się w pojęcie Logistyki 4.0 nie bez powodu to właśnie w tym celu powstała inicjatywa wizyty. Logistyka 4.0. powstała w oparciu
o koncepcję przemysłu 4.0 czyli kolejnej rewolucji przemysłowej. Pierwsza rewolucja nastąpiła, gdy w przemyśle zaczęto wykorzystywać siłę pary, druga – wraz z wykorzystaniem energii elektrycznej i stworzeniem taśm produkcyjnych. Trzecia rewolucja nazwana również rewolucją cyfrową – zaczęła się od automatyzacji produkcji i wykorzystania elektroniki. Logistyka 4.0 kontynuuje ten trend, z uwzględnieniem nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Inteligentne i cyfrowo połączone systemy mają umożliwić komunikację między ludźmi, maszynami, sprzętem, rozwiązaniami logistycznymi i produktami. W związku z tym zadania logistyków nie ograniczają się już, jak wcześniej do samego transportu ale opierają się na zarządzaniu funkcjami i koordynowaniu działań między firmami logistycznymi.

            Wizyta w ramach praktycznego profilu naszej uczelni sprawiła, że nasi studenci znaleźli się w samym sercu kolejnej rewolucji przemysłowej. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania profilu działalności firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. oraz jej podejścia do zagadnień ekologicznych.


W dniu 7 grudnia br. w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój rusza kurs kompetencji komputerowych i cyfrowych. Zajęcia będą odbywały się w każdy piątek w godzinach 15:45-18:00  w sali 203 w budynku przy ul. P. Skargi 14 A.


W dniu 28 listopada br. w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój rusza kurs języka angielskiego. Zajęcia będą odbywały się w każdą środę w godzinach 16:45-18:15 i czwartek w godzinach 17:00-18:30 w sali 120 w budynku przy ul. Zamkowej 4.

 


 


W dniu 6 listopada 2018 r. studenci kierunku administracja wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Wizyta studyjna studentów jest elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER – Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem wizyty studyjnej była analiza oraz praktyczne spojrzenie na organizację prawną urzędu, realizację zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form realizacji tych zadań. Szczegółowa analiza prawnych form działania przeprowadzona została na przykładzie zadań realizowanych przez biuro edukacji i wychowania.


We wtorek (23.10) wraz z grupą studentów III roku , z kierunku Architektury Wnętrz byliśmy z wizytą w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora. Podczas prelekcji prowadzonej przez aktora p.Seweryna Mrożkiewicza studenci zapoznali się ze scenografią do przedstawienia pt.”Choć na słówko”, dowiedzieli się o ewolucji teatru a wraz z nią ewolucji scenografii. Umożliwiono nam wejście na scenę, zajrzenie do kulis i scenografii przygotowanej do spektaklu.
program-wizyty


15.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

– kosmetologii

 

Do rekrutacji na bezpłatny kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego obejmuje, kurs przygotowujący do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb grupy. Czas trwania kursu to 60h.

Kurs będzie odbywał się na uczelni. Dokumenty do pobrania na stronie projektu.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie testu kompetencji, złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Kontakt:

dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska – amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, pok. 112

Kurs rozpocznie się w listopadzie.


15.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

– kosmetologii

Do rekrutacji na bezpłatny kurs kompetencji cyfrowych i e-kompetencji

Kurs obejmuje 21h zajęć komputerowych m.in. z zakresu pogłębionej wiedzy nt. pakietu MS Office, zasad tworzenia blogów internetowych, pozycjonowania stron czy wykorzystania mediów społecznościowych do promocji własnych pomysłów. Oraz inne w zależności od potrzeb zgłoszonych przez grupę.

Kurs będzie odbywał się na uczelni. Dokumenty do pobrania na stronie projektu.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wykonanie testu kompetencji, złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Kontakt:

dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska – amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, pok. 112

Kurs rozpocznie się w listopadzie


04.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

Do rekrutacji na bezpłatny kurs języka angielskiego i/ lub kurs komputerowy i e-kompetencji

Kurs języka angielskiego obejmuje, kurs przygotowujący do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb grupy. Czas trwania kursu to 60h.

Kurs komputerowy i e-kompetencji obejmuje 21 godzinny pogłębiony kurs komputerowy dostosowany do wymagań grupy.

Kursy rozpoczną się w listopadzie. Warunkiem przystąpienia do kursu jest złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Rekrutacja będzie trwała od 15 – 31.10.2018r.

Regulamin-rekrutacji
formularz zgłoszeniowy – student
deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018

15.09.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów III roku Architektury Wnętrz na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 20.09.2018 o godz. 10.00 w sali 104 budynek A . Na spotkaniu przeprowadzone zostanie badanie kompetencji studentów. Omówione zostaną kwestie organizacyjne związane z zadaniem Barwy Przestrzeni Społecznej – plener malarski. Termin pleneru to 24-28.09.2018.

05.09.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy pracowników administracji PWSZ AS na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 07.09.2018 o godz. 10.00 w sali 104 budynek A. Spotkanie będzie dotyczyło zaplanowanego na dzień 11.09.2018 szkolenia kompetencji miękkich.