Posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


W środę, 24 kwietnia 2019 r., odbyło się kolejne w tym roku akademickim posiedzenie Senatu naszej Uczelni, które rozpoczęło się od podpisania porozumienia z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu. Celem podpisanego Porozumienia jest zapewnienie wysokiej jakości praktycznego kształcenia studentów Uczelni i efektywnego wykorzystania zdobytej przez nich wiedzy oraz umiejętności w pracy zawodowej. Strony zobowiązały się  promować i inicjować współpracę poprzez m.in. organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni; współorganizowanie wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów; udział w gremiach doradczych, celem przygotowywania analiz, ekspertyz i opinii specjalistycznych; ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z Komendą  Miejską  Policji w Wałbrzychu pod opieką osoby wyznaczonej ze strony Uczelni.

Porozumienie podpisali: dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw. – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Krzysztof Lewandowski – Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu.

Wskazano również osoby odpowiedzialne za koordynację działań wynikających z podpisanego porozumienia: ze strony Uczelni  dr Beatę Detynę – pełnomocnika Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; ze strony Policji – podinsp. Wojciecha Książka – Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia i Prezydialnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Podczas obrad Senatu podjęto szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę dotyczącą Regulaminu studiów podyplomowych i kursów, prowadzonych przez Uczelnię; warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, zatwierdzenia tematów prac dyplomowych.

Ponadto członkowie Senatu jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu studiów, opracowanego zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.). Wcześnie treść Regulaminu studiów została pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Studencki. Nowy Regulamin studiów będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.