Administracja


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. administracja

 1. Nazwa kierunku studiów: administracja
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk społecznych,
  2. dziedzina: nauki prawne, nauki ekonomiczne,
  3. dyscyplina: nauki o administracji, prawo, ekonomia, nauki o zarządzaniu,
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: ogólnoakademicki
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. W wyniku przeprowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracja absolwent:
  1. w zakresie wiedzy:
   • rozumie znaczenie prawa wśród innych nauk społecznych oraz relację pomiędzy prawem a innymi naukami społecznymi, identyfikując problemy na styku prawo a inne nauki społeczne,
   • zna szczegółowo zakres regulacji w prawie publicznym i prywatnym oraz instytucje funkcjonujące w tym prawie,
   • zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i wyboru optymalnej formy dla tej działalności wraz ze skutkami w zakresie opodatkowania,
   • zna język angielski na poziomie B2,
  2. w zakresie umiejętności:
   • interpretuje i stosuje przepisy prawne w ramach poszczególnych gałęzi prawa oraz w relacjach pomiędzy tymi gałęziami rozstrzygając złożone problemy praktyczne,
   • przygotowuje dokumenty i projekty rozstrzygnięć (wnioski, pozwy, decyzje, postanowienia, inne.) dotyczące skomplikowanych zagadnień prawnych,
   • posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu, prawa, administracji i ekonomii, teorii organizacji i zarządzania,
   • wykorzystuje techniki informacyjne w pracy zawodowej,
  3. w zakresie kompetencji społecznych:
   • jest komunikatywny i otwarty, rozwiązując problemy innych osób, inicjując działanie w organizacji i zarządzając organizacją,
   • jest skuteczny w działaniu, zarówno w ramach poszczególnych czynności, jak i procesu zarządzania innymi osobami,
   • ma świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia w zakresie prawa i dziedzin pokrewnych oraz potrafi przekonywać inne osoby do tej postawy.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 120 godzin. 8 ECTS
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach samodzielnych i w ramach kierowania zarówno małymi komórkami organizacyjnymi, jak i całymi jednostkami organizacyjnymi; w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, a także w ramach funkcjonowania przedsiębiorców.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia
  Absolwent jest przygotowany do realizacji studiów drugiego stopnia, przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających.