Administracja


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zgodnie z procesem bolońskim studia magisterskie stwarzają możliwości kontynuowania nauki osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia z administracji, politologii, nauk społecznych oraz innych kierunków pokrewnych. Po ukończeniu studiów student uzyskuje tytuł magistra.

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, poziom 7
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Ogólne cele uczenia się:
• nabycie pogłębionej wiedzy w zakresie regulacji prawnych, stosunków prawnych i instytucji prawnych oraz relacji pomiędzy nimi niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach administrowania
• poznanie praktyki stosowania prawa w administracji a oparciu o pogłębione badanie orzecznictwa sądów, decyzji organów, pism administracji i uchwał organów kolegialnych wraz z zasadami wykładni i stosowania prawa
• nabycie i pogłębienie praktycznej umiejętności stosowania prawa w administracji
• przygotowanie do stosowania prawa także w ramach złożonych problemów zarówno w organach jednostek sektora finansów publicznych, jak również w podmiotach gospodarczych
• praktyczne przygotowanie do realizacji zawodów związanych ze stosowaniem prawa, także w ramach samodzielnych stanowisk zarówno w administracji publicznej, jak również w administracji podmiotów gospodarczych
• nabycie kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego.

Sylwetka absolwenta

Administracja bezpieczeństwa.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, specjalność Administracja bezpieczeństwa, profil praktyczny posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej w tym m.in. w administracji skarbowej (służby celne, podatkowe) policji, straży pożarnej, straży granicznej, administracji publicznej związanej z zarządzeniem kryzysowym itp. Specjalizacja i program kształcenia uwzględniają praktyczne przygotowanie absolwenta. Szeroka oferta form kształcenia takich jak ćwiczenia, warsztaty z uwzględnieniem wizyt studyjnych prowadzonych przez praktyków, umożliwia poznanie podstawowych problemów i kierunków związanych z bezpieczeństwem, jak również przygotowanie do atrakcyjnych zawodów. Teoretyczna wiedza uzupełniona jest praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie realizowanego przez Uczelnię programu nauczania z udziałem specjalistów -praktyków w określonych dziedzinach.

Administracja publiczna
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja, specjalność Administracja publiczna, profil praktyczny posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej w tym m.in. w organach administracji skarbowej, organach nadzoru i kontroli finansowej, ubezpieczeń społecznych, w jednostkach samorządu terytorialnego, policji itp. Specjalizacja i program kształcenia uwzględniają praktyczne przygotowanie absolwenta. Szeroka oferta form kształcenia takich jak ćwiczenia, warsztaty z uwzględnieniem wizyt studyjnych prowadzonych przez praktyków, umożliwia poznanie procesów związanych z finansami publicznymi jak również przygotowanie do atrakcyjnych zawodów na rynku pracy. Absolwent posiada przygotowanie do zdobycia dalszego kierunkowego wykształcenia. Teoretyczna wiedza uzupełniona jest praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie realizowanego przez Uczelnię programu nauczania z udziałem specjalistów – praktyków w określonych dziedzinach.

Typowe miejsca pracy absolwentów:
• urzędy organów administracji samorządowej
• urzędy organów administracji rządowej
• szkoły podstawowe
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia podyplomowe, kursy doskonalące

Program studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY