Logistyka


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia magisterskie na kierunku logistyka są skierowane do absolwentów studiów inżynierskich i kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym. Stopień i tytuł zawodowy magistra jest certyfikatem potwierdzającym określone kompetencje.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci są przygotowani do pozatechnicznej działalności.

Poziom kształcenia: studia poziom 7, studia drugiego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Sylwetka absolwenta:

  • Absolwent magisterskich studiów II stopnia kierunku logistyka posiada wielodyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk
    o zarządzaniu) oraz nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów i procesów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach.
  • Zna i rozumie złożone zależności pomiędzy wybranymi  faktami, teoriami i metodami, w tym również powiązania, uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, a także zadania w nieprzewidywalnych warunkach, wykorzystując nie tylko poznane, współczesne metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów.
  • Stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki. Planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych, potrafiąc interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Projektuje, zgodnie ze specyfikacją złożone systemy i procesy logistyczne, krytycznie oceniając przydatność i możliwość wykorzystania w tym celu nowych osiągnięć:  techniki, technologii, nauk o zarzadzaniu (w tym różnych koncepcji, metod i narzędzi).
  • Absolwent jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego i samokształcenia. Rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności logistycznej, w tym pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej (ekonomiczne, prawne oraz etyczne). W sposób odpowiedzialny pełni role zawodowe, w tym przewodzi grupie i ponosi za nią odpowiedzialność.
  • Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać działania logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Absolwenci po ukończeniu studiów magisterskich będą rozumieli istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.
  • Po zakończeniu trzech semestrów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych na tym kierunku i obronie pracy dyplomowej, absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Możliwość kontynuacji kształcenia:
Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.

Program studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY