Logistyka


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia na kierunku studiów pn. Logistyka

 1. Nazwa kierunku studiów: Logistyka
 2. Obszar nauk technicznych: dziedzina nauki techniczne, dyscypliny naukowe: informatyka, budowa i eksploatacja maszyn, transport, inżynieria produkcji.

Obszar nauk społecznych: dziedzina: nauki społeczne, dyscypliny: ekonomia, nauki o zarządzaniu.

 1. Poziom kształcenia: Poziom kształcenia: poziom 7, studia drugiego stopnia
 2. Profil studiów: praktyczny
 3. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 4. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 5. Ogólne cele kształcenia:

Studia magisterskie na kierunku logistyka trwają trzy semestry (skierowane są do absolwentów studiów inżynierskich) i kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym. Stopień magistra jest swoistym certyfikatem, potwierdzającym kompetencje określone w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Polskiej Ramie Kwalifikacji. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań, w tym wykonywania zadań w nieprzewidywalnych warunkach, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym  przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

 1. Absolwent studiów:
 • posiada wielodyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk o zarządzaniu) oraz nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów i procesów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach;
 • zna i rozumie złożone zależności pomiędzy wybranymi faktami, teoriami i metodami, w tym również powiązania, uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, a także zadania w nieprzewidywalnych warunkach, wykorzystując nie tylko poznane, współczesne metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów;
 • stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki;
 • planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych, potrafiąc interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
 • projektuje, zgodnie ze specyfikacją złożone systemy i procesy logistyczne, krytycznie oceniając przydatność i możliwość wykorzystania w tym celu nowych osiągnięć: techniki, technologii, nauk o zarzadzaniu (w tym różnych koncepcji, metod i narzędzi);
 • jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego i samokształcenia;
 • rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności logistycznej,
  w tym pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej (ekonomiczne, prawne oraz etyczne);
 • w sposób odpowiedzialny pełni role zawodowe, w tym przewodzi grupie i ponosi za nią odpowiedzialność.
 1.  Typowe miejsca pracy absolwentów:

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów;
 • hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów – od producenta na rynek;
 • dużych sieciach handlowych, jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami;
 • magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami;
 • firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
 • organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
 • firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
 • jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, transportowe, hurtownie, sklepy itp.
 1. Możliwość kontynuacji kształcenia: Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.