Logistyka


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań inżynierskich, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.


WYMAGANIA WSTĘPNE dla kandydatów na studia:
ukończenie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich (ZAPRASZAMY INŻYNIERÓW – absolwentów różnych kierunków)
PROGRAM STUDIÓW w skrócie:
 1. Liczba semestrów i liczba pkt. ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji: 3 semestry, 90 pkt. ECTS.
 2. Wymiar i zasady odbywania praktyk zawodowych: ogółem12 tygodni (360 godz.),
  łącznie 18 pkt ECTS: po 1 semestrze praktyka ciągła (30h x 4 tygodnie) – 6 pkt. ECTS, po 2 semestrze praktykaciągła (30h x 4 tygodnie), w trakcie 3 semestru praktyka (30h x 4 tygodnie).
 3. Lektorat z języka angielskiego: obligatoryjny język angielski w branży TSL (6 pkt. ECTS)
Absolwent studiów:
 • posiada wielodyscyplinarną, podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn) oraz społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk o zarządzaniu), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach;
 • rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, wykorzystując nie tylko poznane metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów;
 • stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki;
 • planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych;
 • projektuje złożone systemy i procesy logistyczne;
 • jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego;
 • rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej – logistycznej (w tym ekonomiczne, prawne oraz etyczne).
Typowe miejsca pracy absolwentów:
Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów;
 • hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów – od producenta na rynek;
 • dużych sieciach handlowych, jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami;
 • magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami;
 • firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
 • organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką
 • w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
 • firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej
 • w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
 • jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, transportowe, hurtownie, sklepy itp.
Możliwość kontynuacji kształcenia:
Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.

<!–