Stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Uprzejmie informujemy, że studenci spełniający zasady zawarte w Uchwale nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiąganie wysokich wyników w nauce dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni mających siedzibę lub filię w Wałbrzychu, a także Uchwale nr XIX/162/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni mających siedzibę lub filię w Wałbrzychu, mają możliwość ubiegania się o stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Prosimy zainteresowane osoby o składanie stosownych wniosków do sekretariatów instytutowych  w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2019 r.