Suplement do dyplomu


Suplement do dyplomu wydawany jest wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu suplement do dyplomu wydawany jest automatycznie i bezpłatnie w wersji polskiej. Dokument jest sporządzany w oparciu o model opracowany przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1167). 
Suplement do dyplomu pomaga w uznawaniu i obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą, a także ułatwia dalsze kształcenie. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu odbytych studiów i stanowi odzwierciedlenie indywidualnej ścieżki kształcenia danego studenta. W ten sposób dokument ten zwiększa czytelność dyplomu i ułatwia potencjalnym pracodawcom porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

      
 

Więcej informacji na temat suplementu do dyplomu: 
Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ds_en.htm 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education/
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/