Lean Management Toolbox


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 30 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Lean Management Toolbox jest zdobycie wiedzy i umiejętności zarządzania w oparciu o nowoczesne techniki szczupłego zarządzania – LEAN Management. Uczestnikom podczas studiów zostaną przedstawione narzędzia analizy procesów oraz efektywnego zarządzania mające na celu eliminację strat w procesach. Studia podyplomowe w pełni przygotowują do roli eksperta w dziedzinie budowania podejścia procesowego Lean/Kaizen/Ciągłego Doskonalenia/jakości w organizacji.

Atuty:

 • realizacja studiów we współpracy z Lean Management Consulting Group, firmą konsultingową mającą doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych z różnych branż, w produkcji i w usługach;
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń,
 • realizacja zajęć przez wieloletnich praktyków, wywodzących się z renomowanych firm;
 • konfrontacja teorii z praktyką, co stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy;
 • realizacja zajęć również w firmach (możliwość praktycznego poznania wybranych narzędzi);
 • praktyczny charakter studiów oparty głównie na warsztatach, grach symulacyjnych/biznesowych oraz case study;
 • dostęp do zasobów bibliotecznych PWSZ AS w Wałbrzychu, w tym tytułów branżowych czasopism oraz fachowych publikacji związanych z tematyką wybranego kierunku studiów podyplomowych.

Studia adresowane są do:

 • szerokiego grona osób posiadających wykształcenie wyższe, które już zajmują się lub w przyszłości chciałyby zajmować się wdrażaniem systemów zarządzania;
 • osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia Lean Management;
 • specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów;
 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla;
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
 • osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie uzyskiwania lepszych wyników firm poprzez ciągłe doskonalenie procesów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie:

 • dysponował wiedzą na temat efektywnego wykorzystania zasobów w organizacji, doskonalenia procesów zarządzania, motywowania pracowników do doskonalenia procesów;
 • przygotowany do zajmowania stanowisk w instytucjach/przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach usługowych, a także w obszarach administracji publicznej;
 • efektywnie/profesjonalnie zarządzał zasobami w przedsiębiorstwie (ludzie, materiały, informacje);
 • potrafił dokonać diagnozy procesów w organizacji pod kątem strat dla procesu oraz będzie potrafił oszacować koszty oraz korzyści z wdrażanych zmian;
 • dysponował wiedzą pozwalającą na swobodną komunikację z klientami współpracującymi w oparciu o standardy zarządzania ISO 9000 lub ISO/TS 16949.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz międzynarodowy certyfikat trenera Lean Management wydany przez Lean Management Consulting Group.

Miejsca pracy:

 • zakłady przemysłowe;
 • przedsiębiorstwa usługowe;
 • urzędy administracji publicznej;
 • jednostki opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie).

Forma prowadzonych zajęć: wykłady, zajęcia praktyczne, wizyty studyjne, gry symulacyjne.

Liczba semestrów: 2 (liczba godzin ogółem: 180)

Program studiów podyplomowych

Moduł I: Lean Basic – podstawy filozofii Lean Management

 1. Lean Management – geneza, podstawowe założenia, rodzaje marnotrawstw w procesach;
 2. Narzędzia eliminacji strat w procesach – standaryzacja procesów, zarządzanie wizualne, 5S;
 3. Standaryzacja pracy liderów i menedżerów – Gemba Kanri;
 4. Budowanie strategii doskonalenia w organizacji – budowa celów i wskaźników procesowych.

Moduł II: Zarządzanie przepływem materiałów, informacji i pracowników

 1. Budowanie powtarzalności procesów w oparciu o zapotrzebowanie klienta (obliczanie czasów taktu (TT) i cyklu (CT) w procesach);
 2. Standaryzacja pracy – SOP jako fundament powtarzalności i odtwarzalności procesów. Balansowanie procesu – Yamazumi;
 3. Podstawy zarządzania przepływem materiałów w organizacji – karty Kanban, supermarkety;
 4. Mapowanie strumienia wartości w przedsiębiorstwie VSM;

Moduł III: Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym 

 1. TPM – Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym – podstawy – Kobetsu Kaizen (wskaźnik efektywności maszyn OEE);
 2. Narzędzia procesu rozwiązywania problemów – analiza 5W2H, analiza 5xWhy, diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawa), analiza i planowanie wdrożenia środków zaradczych;
 3. Autonomiczne utrzymanie ruchu – budowanie zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, redukcja przestojów;
 4. Priorytetyzacja maszyn i urządzeń;
 5. Planowane utrzymanie ruchu (Planned Maintenance) – analiza awarii, wskaźniki MTTR, MTBF;
 6. Planowane utrzymanie ruchu (Planned Maintenance) – analiza kosztowa i ilościowa części zamiennych. Metody redukcji zapasów. Metody wydłużania wskaźnika MTBF dla części zamiennych;
 7. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie

Moduł IV: Kaizen – Jak efektywnie zaangażować pracowników w doskonalenie organizacji?

 1. Jak zbudować skuteczny system sugestii pracowniczych (warunki sukcesu)?;
 2. Rola Lean Managera w organizacji.

Moduł V: Lean Office – efektywne procesy administracyjne

 1. Rola standaryzacji w procesach administracyjnych;
 2. Mapowanie procesów administracyjnych metodą VSM (Value Stream Mapping);
 3. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie.

Moduł VI: Efektywne zarządzanie jakością – Total Quality Management

 1. SQR (Supplier Quality Requirements) – narzędzie planowania jakości w organizacji. Przewodnik wymagań jakościowych dla dostawców;
 2. Narzędzie planowania jakości – APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), Control Plan – budowa, FMEA (Failure mode and effects analysis;
 3. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie.
 • Mariusz Jedliński, dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki, profesor Akademii Morskiej w Szczecinie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od 01.10.1999 r. do chwili obecnej kieruje Katedrą Logistyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca na kilku uczelniach, prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się doradztwem logistycznym na rzecz praktyki gospodarczej w Polsce i za granicą. Odbył zagraniczne staże naukowe w GRETA Rouen Sud (Groupement d’establissements) i w Leeds University Business School. Ukończył kurs „Efektywne umiejętności konsultacyjne” – certyfikat International Resource Development U.K. (1997 r.), „Train for trainers” – świadectwo British Know-How Found (1998 r.), „Auditor/konsultant Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000” – TÜV Consulting Polska Sp. z o. o. (1999 r.) oraz Fachexperten der TŰV Cert – Zertifierungstelle fűr Managementsysteme des TŰV Thűringen e.V. – certifikat of TŰV Thűringen (2005 r.), a także konsultant AQIS (Australian Quarantine Inspection Service). Od 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji z obszaru logistyki i jakości, w tym podręcznika w serii Master of Business Administration, pt. Jakość w nowoczesnym zarządzaniu.

 

 • Beata Detyna, doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalności: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług (od grudnia 2009). Absolwentka Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem (2002). Za pracę doktorską pt. Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2010). Zainteresowania naukowe skupia głównie na problematyce pomiaru i oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach wyższych oraz podmiotach administracji publicznej. Autorka ponad 70 recenzowanych publikacji, w tym czterech książek. Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ AS w Wałbrzychu. Od roku akademickiego 2016/2017 pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów. Wykładowca takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, branżowe systemy zarządzania jakością, kierowanie zespołami ludzkimi, techniki decyzyjne i organizatorskie, podstawy organizacji i zarządzania, podstawy logistyki, logistyka usług, ekonomia. Współredaktorka serii wydawniczej – cyklicznie ukazującej się monografii: Logistyka. Współczesne wyzwania (red. J. Szołtysek, B. Detyna).

 

 • mgr inż. Patryk Szatkowski, Logistic Leader w Wabco Polska. Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowania Strumienia Wartości, KPI Deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i innych zaawansowanych z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich takich jak: TWI – instruowanie pracowników. Realizował projekty dla: Black Point S.A., WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. oraz w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. W pracy zawodowej pełnił funkcję inżyniera procesu i koordynatora Lean w Black Point S.A. oraz kierownika projektów Lean w Wabco. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Logistyki, odpowiadając za wdrożenie Lean Logistic. Posiada certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt. Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.

 

 • mgr Małgorzata Bednarek, Senior Consultant w Lean Management Consulting Group; konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, PSS, KPI Deployment, Shopfloor Management i innych zaawansowanych z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich takich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Praktyk i pasjonat metodologii TWI. Realizowała projekty dla takich firm jak: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit, Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium, SE Bordnetze Polska, Energetyka Sp. z o.o., Wielton SA, MALOW, NIVEA sp. z o.o., Beiersdorf Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems Europe (Polska). Jako konsultant od ponad pięciu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.

 

 • mgr Agata Nowak, Lean Director Grupa Impel. Konsultant realizujący projekty procesowe, doradztwo oraz szkolenia w zakresie Lean Management oraz Six Sigma: DMAIC, MSA, standaryzacja, 5S, wizualizacja, TWI, VSM. Specjalizuje się w analizie biznesowej oraz szkoleniach związanych z zarządzaniem projektami IT. Trener kompetencji miękkich w obszarze Change Management. Realizowała projekty min. dla takich firm jak: KRUK S.A., e-Kancelaria GPF S.A., getBACK S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Obecnie w IMPEL BUSINESS SOLUTIONS S.A. pełni funkcję głównego eksperta realizującego projekty oraz szkolenia Lean Six Sigma oraz Kaizen. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach takich jak: Dyrektor Departamentu Procesów (LEAN), Process Manager, Manager Działu Analiz Biznesowych, IT Project Manager, Analityk Biznesowy. Doświadczony i certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Posiada także Polski Certyfikat BPMN oraz certyfikację systemów zarządzania jakością ISO, min. Managera Systemu Zarządzania Jakością ISO/TS 16949.

Cena studiów: 2.100 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały okres studiów, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Cena dla absolwentów PWSZ w Wałbrzychu i stałych klientów LMCG: 1950 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały okres studiów, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

tel. 531-606-222, 74 641-92-13, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02

e-mail: ipt@pwsz.com.pl