Ubezpieczenia społeczne


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Studia podyplomowe pn. Ubezpieczenia społeczne są skierowane do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in.: rozumienia ekonomiczno-finansowych uwarunkowań i skutków funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, oceny skutków prawno-finansowych regulacji prawa ubezpieczeń społecznych, ustalania rozliczeń świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń społecznych skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego, drugiego stopnia na dowolnym kierunku studiów, których zainteresowania zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy, ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów podyplomowych pn. Ubezpieczenia społeczne:

 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o prawie ubezpieczeń społecznych i jego powiązaniu z innymi gałęziami prawa oraz o ubezpieczeniach społecznych jako o zjawisku, które należy analizować w sposób systemowy i interdyscyplinarny;
 • zna metody badawcze, znajdujące zastosowanie w rozwiązywaniu problemów badawczych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz źródła pozyskiwania informacji w tym zakresie;
 • zna kompetencje organów oraz procedury podejmowania decyzji w ramach ubezpieczeń społecznych;
 • ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, związanych z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

Ponadto:

 • samodzielnie dokonuje wykładni przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, rozwiązuje problemy powstałe na tle wykładni, a także potrafi zastosować te przepisy do stanów faktycznych;
 • formułuje samodzielne wypowiedzi, dotyczące ubezpieczeń społecznych, posługując się aktami prawnymi, orzecznictwem i literaturą przedmiotu;
 • analizuje i ocenia skutki zmian wprowadzanych w systemie ubezpieczeń społecznych;
 • samodzielnie uzasadnia rozstrzygnięcia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy;
 • stosuje zasady przyznawania świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz określania ich wysokości; oraz:
 • jest świadomy potrzeby rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, w tym profesjonalizmu, przestrzegania etyki zawodowej oraz wypełniania zobowiązań względem państwa i jego organów;
 • jest przygotowany do samodzielnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemóww sferze zawodowej, w tym problemów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz precyzyjnego argumentowania swojego stanowiska.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 180)

Program studiów (przedmioty przewidziane w planie studiów):

Źródła prawa pracy, zasady polskiego i unijnego prawa pracy
Europejskie prawo pracy
Pojęcie i rozwój ubezpieczeń społecznych
Finansowanie ubezpieczeń społecznych
Ustalanie składek na ubezpieczenia społeczne
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE
Przedsądowe postępowanie decyzyjne przed organem rentowym
Dobra administracja w postępowaniu przed organami rentowymi
Status prawny pracowników organów rentowych
Czas pracy
System emerytalny
Świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy i śmierci żywiciela
Pozarentowe świadczenia z tytułu choroby, rodzicielstwa i śmierci
Wypadki przy pracy
Choroby zawodowe
Realizacja prawa do świadczeń
Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Świadczenia rodzinne
Ubezpieczenia społeczne rolników
Seminarium dyplomowe

Opłata: 1.250 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze).

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02

e-mail: isp@pwsz.com.pl