Kalendarium


1 października 2018
Z dniem wejścia w życie Ustawy 2.0, traci moc:

  • ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).;
  • ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) – z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r. (dalej jako ustawa uchylana);
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

30 listopada 2018
Złożenie oświadczeń dot. wyboru dyscyplin naukowych
Osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej do tego dnia po raz pierwszy składają oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentują.

Osoby prowadzące zajęcia do tego dnia po raz pierwszy składają oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią.

31 grudnia 2018
Złożenie oświadczeń przez osoby prowadzące działalność naukową
w którym wskazują jedną lub dwie dyscypliny, w których prowadzą działalność naukową. Na podstawie złożonych oświadczeń nastąpi wyliczenie liczby N.
Dostosowanie uchwał określających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjętych zgodnie z ustawą uchylaną do wymagań określonych w Ustawie 2.0.

1 stycznia 2019
Dostosowanie umów o pracę
w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 Ustawy 2.0 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy 2.0.

15 stycznia 2019
Wprowadzenie do systemu POL-on
informacji pochodzących z oświadczeń w sprawie reprezentowania przez naukowca dyscypliny oraz w zakresie prowadzenia działalności naukowej w danym podmiocie i w danej dyscyplinie, a także danych dotyczących wymiaru czasu pracy oraz udziału czasu pracy w danej dyscyplinie.
Poinformowanie Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych z funduszu pomocy materialnej na fundusz zasadniczy.

30 czerwca 2019
Powołanie Rady Uczelni

1 października 2019
Wejście w życie nowego Statutu