V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”


Zapoczątkowany w roku 2004 – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, będzie ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich i praktykami zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Czas na wychowanie V jest kontynuacją czterech poprzednich konferencji opatrzonych tym samym tytułem. Dlaczego taka formuła?

Problemem wychowania (edukacji) jest pogłębiająca się dualność dwóch podmiotów – wychowującego i wychowywanego, przy czym działania tego pierwszego, napotykają dziś na liczne przeszkody związane m.in. z dezintegracją i integracją tożsamości młodych ludzi w sferze wartości i stylu życia. Wychowanie jest sztuką, a przedmiotem jego zainteresowań jest człowiek – istota z natury dobra, ale i labilna. Zatem nigdy nie mamy pewności, że przekazywane mu wartości pozostaną w nim na zawsze. Dlatego, zdaniem Tomasza Szkudlarka, kluczem w pracy pedagoga jest refleksyjne i uważne podejście do wszelkich, w tym przeciwstawnych, koncepcji wychowania.

„Świat” nauczyciela – jak to metaforycznie określił Wiesław Komar1 – odnieść możemy do platońskiej jaskini. Wychowawca wyprowadza tego, który nie wie, z ciemności jaskini w jasność, którą daje wiedza i której źródłem, w rozumieniu wychowawcy, jest on sam. Platońską jaskinię, po której porusza się współczesny wychowawca, trudno okiełznać, a i czynienie jasności nie jest łatwe, chociażby ze względu na dynamikę zmienności świata – po wtóre – nie można być pewnym, czy owa jasność jest tym, na czym współczesnemu, młodemu człowiekowi zależy najbardziej. Dziś szczególnie podkreśla się, że celem wychowania powinno być nie tylko stwarzanie sytuacji sprzyjających myśleniu, ale również przygotowanie młodego pokolenia do stawiania własnych, egzystencjalnych pytań.

„Jaskinia”, w której tkwi współczesna młodzież, jest – w odróżnieniu od platońskiej – niebezpieczna dlatego, że jej „mieszkańcy” często nie widzą ani potrzeby, ani chęci wydostania się z niej. Dlaczego? Gdyż młodzieży dziś oferuje się komfort i wygodę. I dobrze im tak i do takiego „świata” ona ucieka.

Konferencja czas na wychowanie V, której organizatorem jest Instytut Społeczno-Prawny, będzie impulsem do namysłu, refleksji i wypracowania nowego spojrzenia na wychowanie

Terminarz:

• Do 30 czerwca 2018 r. – zgłoszenie referatu wraz z abstraktem

• Do 31 lipca 2018 r. – powiadomienie o przyjęciu referatu

• Do 31 lipca 2018 r. – zgłoszenie udziału bez referatu

• Do 31 sierpnia 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

• 22–23 października 2018 r. – obrady

Karta zgłoszeniowa_PDF

Komunikat

Karta zgłoszeniowa_WORD

Wymogi edytorskie_Czas_V