Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe


Ruszyła rekrutacja uczestników do projektu „Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe  finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, którzy nie ukończyli 26 roku życia (w dniu 15.11.2017 r.)

Do projektu rekrutowane będą zespoły, reprezentujące różne kierunki studiów, w tym: logistykę, BHP, architekturę wnętrz, kosmetologię, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo, administrację, pedagogikę i filologię angielską. 20 osób (5 grup 4-osobowych) podejmie współpracę z mentorami biznesu (osobami ze środowiska społeczno-gospodarczego Wałbrzycha i okolic), tworząc przy ich merytorycznym wsparciu biznesplany.

Każda grupa studentów będzie miała za zadanie stworzenie pomysłu na działalność gospodarczą i przedstawienie go w postaci biznesplanu. Mentor grupy będzie osobą koordynującą działania członków 4-osobowego zespołu. Młodzi „przedsiębiorcy” nabędą nowe umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Tematyka spotkań z mentorami będzie skupiała się na elementach biznesplanu takich jak: pomysł na produkt, charakterystyka firmy, promocja i marketing, strategia, wycena produktu, analiza przychodów i kosztów, analiza SWOT, określenie grupy docelowej itp. Praca z praktykiem biznesu w małych grupach pozwoli studentom na lepsze zrozumienie zagadnień, dotyczących podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Każdy przygotowany przez zespół biznesplan zostanie przedstawiony do oceny publicznej (w formie plakatu, w tym w wersji elektronicznej). Częścią projektu jest konkurs na najlepszy biznesplan (przeprowadzony on-line) – zwycięzcom wręczone zostaną nagrody. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia potwierdzające aktywny udział w warsztatach – jako potwierdzenie nabytych praktycznych umiejętności biznesowych.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU_BZWBK_WWB

Czas trwania 1.03.2018 – 10.06.2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe”

  1. Do projektu „Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe” mogą zgłosić się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, którzy do dnia 15.11.2017 nie ukończyli 26 lat.
  2. Rekrutacja do projektu odbywa się od dnia 01 lutego 2018 do dnia 25 lutego 2018.
  3. Warunkiem złożenia formularza rekrutacyjnego jest prawidłowe jego wypełnienie oraz złożenie własnoręcznych podpisów.
  4. Formularze należy dostarczyć drogą mailową na adres mailowy (skan): a.czetwertynska@gmail.com, beata.detyna@wp.pl, lub osobiście w godzinach otwarcia Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, pokój 111.
  5. Komisja rekrutacyjna działająca przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym, spośród złożonych zgłoszeń wybierze 5 zespołów 4-osobowych (oceniona zostanie realność pomysłu i jego innowacyjność), wyniki ogłoszone zostaną 28.02.2018
  6. Komisja w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie.
  7. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz ewentualnie wskaże listę rezerwową.
  8. Osoby zakwalifikowane do udziału zobowiązane będą do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.