Warsztaty dla studentów logistyki


 

W dniu 7 maja 2019 roku w godzinach 11:30-13:45 w sali 120 w budynku B odbędą się warsztaty „Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce” dla studentów logistyki I stopnia. Prowadzącym warsztaty będzie pan Sebastian Bączyński z firmy Mando Corporation Poland. Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.