Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego


Rekrutacja od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa kursu kwalifikacyjnego: Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego

3. Nadzór merytoryczny:  
Instytut Społeczno-Prawny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli prowadzenie zajęć językowych można powierzyć nauczycielom wychowania przedszkolnego legitymującym się znajomością języka obcego na poziomie B2 oraz ukończonym kursem kwalifikacyjnym z zakresu metodyki wczesnego nauczania języka obcego.Kurs kwalifikacyjny pn. „Wczesne nauczanie języków obcych” jest skierowany do czynnych nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane lub przedszkolne (studia licencjackie/magisterskie), minimum dwuletnim stażem pracy zawodowej oraz znajomością języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) na poziomie B2.
Absolwent kursu kwalifikacyjnego pn. „Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego” legitymuje się następującą wiedzą i umiejętnościami:
 • komunikuje się w wybranym języku obcym na poziomie B2,
 • organizuje i prowadzi zajęcia języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
 • doskonali własne strategie uczenia się wybranego języka obcego.
5. Program kursu
Celem kursu jest metodyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć języka angielskiego/ niemieckiego w grupach przedszkolnych i zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym. Zajęcia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów obejmują:
 • metodykę nauczania języka angielskiego/niemieckiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • realioznawstwo krajów angielskiego/niemieckiego obszaru językowego;
 • lektorat z języka angielskiego/niemieckiego;
 • praktyki pedagogiczne.
6. Czas trwania kursu: 2 semestry (łączna liczba godzin: 240, w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych)
7. Opłata: 900 zł/ semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)


Uwaga!

Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 15 osób

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24

fax. 74 641-92-02

e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

8. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na kurs kwalifikacyjny, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane lub przedszkolne (studia licencjackie/magisterskie),
 • świadectwo pracy potwierdzające dwuletni staż pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej,
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25