Wizyta studentów logistyki w WSSE INVEST-PARK


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.11.2019 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy dr inż. Joanny Nowickiej oraz mgr Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem wizyty studentów III roku studiów I stopnia w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o., w ramach przedmiotu projektowanie systemów i procesów logistycznych, było dokonanie analizy organizacji procesów biznesowych w łańcuchu logistycznym, na przykładzie ekonomicznej gry planszowej inspirowanej historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego (gra symulacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu”). Dokonanie analizy i specyfikacji procesów, uwzględniając podstawy planowania strategicznego i taktycznego. Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania systemów logistycznych w oparciu o stosowanie metod modelowania procesów biznesowych, z uwzględnieniem obowiązujących standardów. Promowanie i stymulowanie przedsiębiorczości wśród studentów.

W wizycie udział wzięli:

  • – ze strony Uczelni: dr inż. Joanna Nowicka oraz mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, oraz studenci 2 i 3 roku logistyki;
  • – ze strony WSSE: Anna Kaczmarczyk, Biuro Zarządu – Klaster edukacyjny INVEST in EDU.

Popularyzowanie  postaw przedsiębiorczych pozwala młodym ludziom na spojrzenie wewnątrz siebie, postawienie celów zawodowych, uświadomienie sobie swojego systemu wartości, zwraca uwagę na umiejętności, które trzeba posiadać myśląc o własnym biznesie. Uczestnictwo w praktycznych zajęciach motywuje młodzież do przyjmowania postaw przedsiębiorczych, w konsekwencji do zakładania i prowadzenia własnego biznesu.

Wspierając postawy przedsiębiorcze wykorzystano nowe narzędzie jakim jest gra symulacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu”. Jest to ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Gra skłania uczestników do  przyjęcia różnorodnych strategii postępowania, nawiązywania kontaktów handlowych, negocjowania, zwraca ich uwagę na konieczność podejmowania wyborów, bycia elastycznym i konsekwentnym. Daje uczestnikom szereg informacji o sobie, mimo zabawowego charakteru dotyka wielu „poważnych” zagadnień i budzi żywe zainteresowanie wśród uczestników. Promując ekonomię społeczną sięgnięto po rozszerzoną wersję Gry z nakładką Chłopska Ekonomia Społeczna. Uczestnicy, podobnie jak w wersji klasycznej, poddani zostali prawom wolnego rynku, ale ich celem nie było wyłącznie zarabianie pieniędzy, lecz także aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności i realizowanie fundacji na jej rzecz np. szpitala miejskiego, orkiestry dętej, itp. Udział w rozgrywce CES był dla studentów praktyczną edukacją na rzecz przedsiębiorczości i doskonałym treningiem kompetencji interpersonalnych. To również znakomita okazja do wprowadzenia  w tematykę ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.