Wizyta w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu


W dniu 15 maja 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu dla studentów administracji I stopnia. W programie wizyty jest udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Statutowej i Etyki. Wizyta odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.