Władze


30.09.2016. Inauguracja roku akademiskiego w wałbrzyskiej PWSZ. fot. Jacek Zych / PWSZ

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek – Rektor

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W Uniwersytecie Wrocławskim pracował początkowo na stanowisku asystenta, potem adiunkta, a obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora otrzymał w roku 1982 na podstawie dysertacji pt. Landfrydy śląskie, a w 1994 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – historii prawa na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych na przykładzie 1715 roku. W uczelni wrocławskiej w latach 1999–2001 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Prawa i Administracji odpowiadając za kierunek administracja.

Z wyższym szkolnictwem zawodowym związany jest od 1998 roku – początkowo pracował w Państwowej Wyższej Szkole im. Witelona w Legnicy, a od 1 października 2009 roku jest pracownikiem Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień historii ustroju i prawa polskiego, dziejów ustroju i prawa na Śląsku, podziałów administracyjno-terytorialnych, praw mniejszości narodowych. Interesuje się także parlamentaryzmem oraz dziejami i ustrojem samorządu terytorialnego. Jest znawcą komparatystyki i prawoznawstwa wraz z korzeniami i ewolucją  instytucji ustrojowych i prawnych oraz ich współczesnym definiowaniem. Autor sześciu monografii naukowych, kilkunastu prac zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, głównie z zakresu z historii ustroju i prawa polskiego.

Rektor

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich -  dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Pracę doktorską obroniła w listopadzie 2013 na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W trakcie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu od początku związana z Instytutem Przyrodniczo-Technicznym (kierunek turystyka i logistyka). Od roku akademickiego 2017/2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego dla kierunku logistyka. Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce związanej z logistyką w gospodarce turystycznej. Za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2017). Beneficjentka wewnętrznego grantu badawczego Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów. Doktor Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska organizuje dla studentów logistyki, m.in.: spotkania z praktykami i certyfikowane kursy TransEdu. Ponadto była współpomysłodawczynią i współrealizatorką projektów: Logistycy na start, finansowanego ze środków Cedrob (kursy zawodowe i kompetencyjne dla studentów logistyki) oraz Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe finansowanego ze środków BZWBK (podniesienie kompetencji biznesowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu poprzez spotkania z mentorami biznesu), Stawiamy na kształcenie praktyczne! Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (podniesienie kompetencji zawodowych studentów, nauczycieli i pracowników administracji). Opiekun Koła Naukowego Przedsiębiorczości Eventus, reaktywowanego w roku akademickim 2018/2019. Mieszkanka Karpacza, pasjonatka pieszych wędrówek po górach.

Prorektor ds. nauki i współpracy - dr Teofil Moskal,

absolwent Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czerwcu 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Sieć bezpieczeństwa finansowego w sektorze bankowym. Aspekty prawne uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo finansowe. Rozprawa została wyróżnioną nagrodą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.
Działalność naukowo – zawodową realizował w Uniwersytecie Wrocławskim, pracując w różnych jednostkach organizacyjnych uczelni. W latach 2002-2004 zatrudniony był w Biurze Promocji i Informacji, gdzie odpowiadał m.in. za kontakty z jednostkami zagranicznymi i współpracę z zagranicą. Od 2004 do 2009 roku pracował w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr, gdzie zajmował się monitorowaniem, przygotowaniem, zarządzaniem dokumentacją oraz realizowaniem projektów związanych z instytutowym kierunkiem działalności, m.in. 6 programu oraz kolejnych edycji programów ramowych UE, programu Innovint (Interreg IIIc), programu Intas oraz współpracą z regionalnymi ośrodkami (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Biuro Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej UWr). Od 2009 do 2011 r. pracował w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od październiku 2011 r. zatrudniony w Instytucie Społeczno-Prawnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Od 2001 r. jest związany z działalnością Niemiecko–Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego - forum bilateralnej kooperacji naukowej i intensyfikacji współpracy polsko–niemieckiej, którego celem jest pogłębianie współpracy naukowej między polskimi i niemieckimi naukowcami oraz realizacja międzynarodowych projektów służących pojednaniu między obu narodami.
Jest autorem monografii i kilku artykułów z zakresu prawa finansowego, a w szczególności z zakresu stabilności rynków finansowych.
W pracy naukowej i zawodowej posługuje się znajomością następujących języków obcych: niemiecki (biegle), angielski (w stopniu zaawansowanym), francuski (w stopniu średnim), rosyjskim (w stopniu podstawowym).

Kanclerz mgr Rafał Pszczolarski

Członkowie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (kadencja 2016-2020) 1. dr Małgorzata Babińska Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ AS 2. Jan Banik członek Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu 3. Krzysztof Brosig prezes Zarządu „Ronal Polska” 4. Jerzy Gajos b. dyrektor wałbrzyskiego oddziału ZUS 5. Henryk Gołębiewski Przewodniczący Konwentu; b. poseł na Sejm RP 6. dr hab. Piotr Jurek Rektor 7. Stanisław Longawa wójt gm. Kłodzko 8. Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 9. Artur Mazurkiewicz prezes Zarządu Związku Pracodawców „Dolnośląscy Pracodawcy” 10. dr n. med. Roman Szełemej prezydent m. Wałbrzych 11. Marian Szulc prezes Ośrodka Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu 12. Leszek Świętalski sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP 13. Franciszek Waśniowski prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu 14. Szczepan Wojciaczyk dyrektor II oddziału Banku Zachodniego w Wałbrzychu 15. Jan Zwierko PWSZ AS 16. dr n. med. Maciej Żak prezes Zarządu NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” Sp. zo.o.
Skład Senatu w kadencji 2016-2020
1. prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
2. doc. dr Małgorzata Babińska
3. dr Sylwia Bielawska
4. dr hab. Paweł Borszowski, przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego
5. dr Beata Detyna
6. dr Monika Gawłowska
7. prof. dr hab. Henryk Gradkowski
8. Krzysztof Janczak
9. prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek
10. dr hab. Danuta Nowakowska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
11. Paweł Rakowski
12. dr Klaudia Stelmaszczyk
13. Patryk Stępień
14. mgr Anna Szpila
15. Marta Trepa
16. dr Małgorzata Wiszniowska
17. mgr Jan Zwierko