Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest:

 • przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne;
 • przekazanie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia w zachowaniu.

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich, magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich), posiadających przygotowanie pedagogiczne;
 • nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, konsultacji oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowisku:

 • nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce oświatowej (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój, zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych; zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (łączna liczba godzin: 270 godz. -wykłady, ćwiczenia, warsztaty + 60 godzin praktyk).

Program studiów podyplomowych (moduły):

 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwojowa
 • Podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Metody terapii pedagogicznej
 • Wspomaganie rozwoju dziecka – różne formy
 • Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Seminarium dyplomowe

Program studiów podyplomowych został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25