Prawo zamówień publicznych


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Prawo zamówień publicznych jest przekazanie wiedzy z zakresu stosowania regulacji w praktyce. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli na efektywne wykorzystanie wprowadzonych przez ustawodawcę instrumentów prawnych ułatwiających uczestnictwo w procedurze zamówień publicznych.

Studia podyplomowe pn. Prawo zamówień publicznych skierowane są do:

 • osób związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych (działających w strukturze podmiotów będących zamawiającymi), tj. przedstawicieli jednostek zobligowanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych– organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów instytucji wymiaru sprawiedliwości, organów państwowych szkół wyższych, organów państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednostek sektora finansów publicznych;
 • osób działających w strukturze wykonawców, np. przedsiębiorstw związanych z branżą budowlaną czy wykonujących umowy dostawy.

Absolwent studiów podyplomowych:

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa finansowego, administracji publicznej, partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • posiada wiedzę z zakresu skomplikowanych, zmieniających się, regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie.
 • wykorzystuje instrumenty prawne w przygotowaniu procedury zamówień publicznych,
 • posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzania procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie.
 • potrafi przygotować różnego rodzaju dokumentację związaną z procesem udzielania zamówień publicznych (ogłoszenia, SIWZ, umowy, itp.).

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 180)

Program studiów podyplomowych obejmuje praktyczną naukę sporządzania dokumentacji związanej z procesem udzielania zamówień publicznych (w trakcie studiów poruszane będą zagadnienia dotyczące: projektowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udzielania zamówień we wszystkich przewidzianych ustawą trybach, sporządzania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień na roboty budowlane, usługi, dostawy).

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25