Zarządzanie jakością z językiem angielskim


1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Podyplomowe studia kwalifikacyjne pn.: Zarządzanie jakością z językiem angielskim 

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli różne kierunki studiów i chcą uzyskać aktualną i fachową wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania jakością.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kompetentnych liderów, kierowników i menedżerów jakości w środowisku międzynarodowym. Dodatkowym atutem studiów jest moduł zajęć praktycznych, m.in. gry symulacyjne, warsztaty i ćwiczenia, a także moduł zajęć z zakresu biznesowego języka angielskiego.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania jakością z językiem angielskim:
 • zna aktualne metody i techniki zarządzania jakością i potrafi je stosować w zadaniach zawodowych (FMEA, QFD)
 • wdraża system zarządzania jakością,
 • prowadzi dokumentację ISO,
 • przeprowadza audyt wewnętrzny,
 • zarządza bezpieczeństwem informacji,
 • planuje i organizuje własną pracę;
 • korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • postępuje zgodnie z zasadami etyki,
 • stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych,
 • stosuje przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej,
 • posługuje się formalnym i nieformalnym językiem biznesowym.
 
Uwaga!
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 5. Program studiów podyplomowych
 
Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnych metod i technik zarządzania jakością. Atutem proponowanego programu studiów jest wymiar praktyczny zajęć w zakresie licznych gier, ćwiczeń i warsztatów. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani m.in. w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością, prowadzenia dokumentacji ISO, wdrożenia metod FMEA, QFD, prowadzenia audytu wewnętrznego, a także zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ochroną środowiska. W zakresie języka angielskiego uczestnicy studiów zostaną przygotowani do komunikowania się w języku obcym w sytuacjach zawodowych zarówno w mowie jak i w piśmie.

6.  Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 240)

7. Opłata: 1150 zł/ semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

 
Uwaga! 
SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%.
 

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24, 74 641-92-03, 74 641-92-04

fax. 74 641-92-02

e-mail: studiapodyplomowe@pwsz.com.pl

e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

8.      Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 12