Zarządzanie produkcją z językiem angielskim


1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Podyplomowe studia kwalifikacyjne pn.: Zarządzanie produkcją z językiem angielskim 

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli różne kierunki studiów i chcą uzyskać aktualną i fachową wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania produkcją.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kompetentnych liderów, kierowników i menedżerów jakości w środowisku międzynarodowym. Dodatkowym atutem studiów jest moduł zajęć praktycznych, m.in. gry symulacyjne, warsztaty i ćwiczenia, a także moduł zajęć z zakresu biznesowego języka angielskiego.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania produkcją z językiem angielskim:

 • zna aktualne metody i techniki zarządzania produkcją i potrafi je stosować w zadaniach zawodowych,
 • wykorzystuje systemy informatyczne w produkcji,
 • prowadzi controlling w produkcji,
 • zarządza procesami i projektami produkcyjnymi,
 • planuje i organizuje pracę własną i swojego zespołu,
 • korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • posługuje się formalnym i nieformalnym językiem biznesowym.
 
Uwaga!
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 5. Program studiów podyplomowych
 
Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktualnych metod i technik zarządzania produkcją. Atutem proponowanego programu studiów jest wymiar praktyczny zajęć w zakresie licznych gier, ćwiczeń i warsztatów. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani m.in. w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w produkcji, prowadzenia controllingu produkcyjnego, budowania zespołu pracowniczego, zarządzania procesami i projektami produkcyjnymi oraz utrzymania ruchu. W zakresie języka angielskiego uczestnicy studiów zostaną przygotowani do komunikowania się w języku obcym w sytuacjach zawodowych zarówno w mowie jak i w piśmie.

6. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 225)

7. Opłata: 1150 zł/ semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

 
Uwaga! 
SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24, 74 641-92-03, 74 641-92-04

fax. 74 641-92-02

e-mail: studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

8. Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 12