Zarządzanie w transporcie drogowym i spedycji


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Transport drogowy jest intensywnie rozwijającą się dziedziną polskiej gospodarki, a flota samochodowa naszych firm należy do największych w Unii Europejskiej.

Każdy przedsiębiorca w Polsce i we wszystkich pozostałych krajach UE, chcąc wykonywać działalność w zakresie zarobkowego przewozu drogowego (transportu drogowego), musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Aby uzyskać takie zezwolenie, przedsiębiorca musi legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych – odpowiednio dla przewozu osób lub rzeczy (towarów). Jeżeli przedsiębiorca nie ma takiego certyfikatu, to ma obowiązek zatrudnić lub wyznaczyć osobę z takim certyfikatem – wówczas osoby takie pełnią funkcje osoby zarządzającej transportem.

Studia podyplomowe mają na celu zapewnienie ich absolwentom nabycie specjalistycznej, kompleksowej wiedzy, niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego, jak i międzynarodowego transportu drogowego osób oraz rzeczy, a także prowadzenia działalności w zakresie spedycji (m. in. pośrednictwa przy przewozie drogowym).

Nabyta wiedza będzie umożliwiała zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, co pozwoli absolwentowi studiów pełnić także funkcje osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwach transportowych oraz spedycyjnych.

Studia podyplomowe pn. Zarządzanie w transporcie drogowym i spedycji skierowane są do:

 • bardzo szerokiego kręgu osób zainteresowanych branżą transportu drogowego, przede wszystkim do osób, które chcą uzyskać poświadczenie posiadania kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Stanowi to jeden z warunków uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub wykonywania zadań na stanowisku osoby zarządzającej transportem,
 • urzędników realizujących zadania z zakresu udzielania uprawnień w transporcie drogowym, kontroli transportu (zarobkowego przewozu drogowego), a także osób nadzorujących i kontrolujących prace urzędników.

Absolwent studiów podyplomowych:

 • otrzyma niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie transportu drogowego,
 • zgodnie z 38a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest zwolniony z całości egzaminu państwowego i ma prawo wystąpić do Instytutu Transportu Samochodowego z wnioskiem o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym,
 • posiada większe perspektywy zatrudnienia (Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydany w RP jest uznawany w całej Unii Europejskiej).

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 180)

Program studiów został opracowany w sposób gwarantujący objęcie swym zakresem wszystkich zagadnień wymaganych do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym w oparciu o załącznik nr 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę rady 96/26/WE (Dz. U. UE L z dnia 14 listopada 2009 r., Nr 30, s. 51).

Dzięki poznaniu i praktycznemu zrozumieniu przepisów prawa obejmujących m.in. takie dziedziny, jak:

 • prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo socjalne, prawo podatkowe obowiązujące kierowców w transporcie drogowym,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo drogowe, a także najnowsze przepisy prawa Unii Europejskiej regulujące dostęp do zawodu przewoźnika drogowego,

absolwent proponowanych studiów podyplomowych będzie dysponował odpowiednio wysokim poziomem wiedzy wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, a także pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji).

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 ustawy o transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego.

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-13, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: ipt@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25