Zarządzanie


Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Główny cel kształcenia: danie studentowi narzędzi do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. Nabywa on poszukiwaną przez pracodawców regionu wiedzę z działów szczegółowych – m.in. rachunkowości, organizacji produkcji, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi, pogłębianą w wybranym przezeń zakresie zajęć praktycznych i seminarium dyplomowym. Jednocześnie zaś uzyskuje kompetencje specjalisty wykonującego różne role w zespole. Studia nakierowane są bowiem na kształtowanie również kompetencji miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole oraz organizowanie pracy własnej i w ramach zespołu.

Absolwent studiów:

  • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, metody oraz występujące miedzy nimi zależności, szczególnie obejmujące wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych; funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje non-profit) oraz ich zarządzania; zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; zarządzania ryzykiem w działalności danej jednostki; zarządzania projektami; zarządzania jakością; procesów informacyjnych w zarządzaniu; zarządzania zasobami ludzkimi; marketingu i badań marketingowych; finansów i rachunkowości; znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jednocześnie absolwent zna i rozumie różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej przez daną organizacje działalności.
  • Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, w sposób innowacyjny wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury organizacyjnej i zarządczej, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Posiada praktyczne umiejętności z zakresu m. in.: rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacyjnymi; kierowania  procesami zarządczymi; podejmowania działań na rzecz realizowania poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania) w różnego typu organizacjach; posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym również słownictwem biznesowym; analizowania otoczenia rynkowego, planowania strategii rozwoju i działań przedsiębiorstwa, w tym strategii marketingowych, reklamowych i promocyjnych; tworzenia biznesplanów; skutecznego komunikowania się, negocjowania i argumentowania; kierowania pracami zespołowymi, projektowymi, zadaniowymi; analizowania i wyjaśniania zjawisk i praw gospodarczych, zachodzących w organizacjach; posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych; opracowywania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych, strategii oraz procesów zarządzania w danej instytucji, przedsiębiorstwie.
  • W zakresie kompetencji społecznych jest gotów m. in. do: samodzielnego planowania własnego rozwoju zawodowego – permanentnego, ustawicznego, zawodowego kształcenia się; organizacji pracy własnej i innych, w tym odpowiedniego pełnienia ról zawodowych z przestrzeganiem etyki zawodowej; ponoszenia odpowiedzialności i konsekwencji podejmowanych decyzji, przede wszystkim  w obszarze działalności zawodowej (rozumiejąc swoją rolę w organizacji); samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznych ocen w stosunku do realizowanych działań – własnych oraz zespołów, którymi kieruje;- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy m. in.:

  •  jako specjalista organizacji i zarządzania w różnego tupu instytucjach i przedsiębiorstwach;
  • jako menedżer/kierownik niższego i średniego szczebla zarządzania w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego (instytucjach administracji państwowej, samorządowej), organizacjach non-profit);
  • na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i analitycznych, np. w działach planowania, kontroli jakości, kadr (HR), marketingu, analiz statystycznych itp.;

Ponadto Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające, doskonalące  z zakresu szeroko ujętej problematyki zarządzania

Program studiów 2020/2021