Zasady przyjęć na studia i odpłatności


REKRUTACJA NA TRZYLETNIE I TRZYIPÓŁLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:
Lp.

Nazwa kierunku

Forma studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1. Administracja

x

x

2.

Architektura wnętrz

x

x

3.

Dietetyka

x

x

4. Filologia *

x

x

5. Kosmetologia

x

x

6.

Logistyka

x

x

7.

Pedagogika

x

x

8. Pielęgniarstwo

x

9. Techniki dentystyczne

x

10. Zarządzanie

x

x

11. Grafika użytkowa z reklamą **

x

x

12. Ochrona klimatu i środowiska **

x

x

* Rekrutacja na kierunek „filologia” odbywa się na filologię angielską (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).

** Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MEiN

 1. Przyjęcia na dany kierunek i formę studiów odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.
 2. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na dany kierunek nie zostanie on uruchomiony. Senat w przypadku mniejszej liczby kandydatów pozostawia do dyspozycji rektora prawo decyzji o uruchomieniu studiów.
 3. Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
 4. Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.
 6. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale.

Warunki, tryb rekrutacji oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów wstępnych

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 2. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty określone w ust. 3, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za wyniki z przedmiotów z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, zgodnie z poniższym zestawieniem:

ADMINISTRACJA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

DIETETYKA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

FILOLOGIA – FILOLOGIA ANGIELSKA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język angielski
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

GRAFIKA UŻYTKOWA Z REKLAMĄ*

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

KOSMETOLOGIA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

LOGISTYKA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

OCHRONA KLIMATU I ŚRODOWISKA*

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, informatyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

PEDAGOGIKA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

PIELĘGNIARSTWO

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

ZARZĄDZANIE

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik.
* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MEiN.

Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

 • egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości
„Stara matura”(oceny)

Egzamin maturalny
„Nowa matura”
poziom podstawowy

Egzamin maturalny
„Nowa matura”
poziom rozszerzony

Punkty

rekrutacyjne

2

30%-44%

20

3

45%-58%

40

4

59%-72%

30%-50%

60

5 73%-86% 51%-69%

80

6

87%-100%

70%-100%

100

 • egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureat Organization w Genewie

Poziom HL lub SL

Punkty rekrutacyjne

2

50

3

60

4

70

5

80

6

90

7

100

 • egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dn. 21.06.1994 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 3, poz. 10)

Wynik na dyplomie EB

Punkty rekrutacyjne

0,00-5,99

0

6,00-6,50

30

6,51-7,00

40

7,01-7,50

50

7,51-8,00

60

8,01-8,50

70

8,51-9,00

80

9,01-9,50

90

9,51-10,00

100

 • egzamin maturalny zagraniczny (np. Ukraina) – podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

 • Atestacie, wyrażone w skali 1–12, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym,
 • ZNO, wyrażone w skali 100–200), są przeliczane jako matura na poziomie rozszerzonym.

 

 1. W przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat otrzymuje punkty jak przy poziomie podstawowym.
 2. W przypadku, gdy kandydat na studia zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych.
 3. Na studia stacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w formie niestacjonarnej.
 4. Osoby, które pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, a nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności uzyskanych punktów.

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „logistyka” może ubiegać się kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich.
 3. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.
 4. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zasady przyjęcia na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się regulowane odrębną Uchwałą.

 ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.
 2. Etap pierwszy obejmuje:
 • obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
 • wniesienie opłaty w terminie wskazanym przez uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.
 1. Etap drugi obejmuje:
 • przyjęcie od kandydatów dokumentów, o których mowa w paragrafie 11 oraz  12, w terminie wskazanym w paragrafie 5 Uchwały rekrutacyjnej,
 • sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów lub średniej z ocen oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
 • przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.
 1. Niezłożenie w drugim etapie rekrutacji przez kandydata wymaganych dokumentów, w terminie określonym przez uczelnię, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może ogłosić, wraz z listą zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek, stopień i formę studiów, listę rezerwową z nazwiskami kandydatów, którzy będą mogli znaleźć się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, po zwolnieniu miejsc przez osoby przyjęte.

 ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 1. Obowiązkowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej (dalej zwanej ERK) na stronie internetowej www.pwsz.com.pl.
 2. Rejestracja kandydata poprzez ERK jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
 3. W celu rejestracji kandydat:
 • zakłada konto rejestracyjne,
 • dokonuje wyboru kierunku,
 • wypełnia i zatwierdza kwestionariusz kandydata zawierający dane osobowe oraz zamieszcza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi,
 • wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne lub w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskaną średnią ocen,
 • wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne, nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na numer konta bankowego uczelni wygenerowany przez system.
 1. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
 2. Rejestrację internetową na studia uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wymaganych danych, wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych ponosi kandydat.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określa Rektor.
 2. Osoba przyjęta na studia niestacjonarne jest zobowiązana do uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne w terminach i wysokościach ustalonych przez rektora.
 3. Studia stacjonarne są bezpłatne. Osoba przyjęta na studia stacjonarne jest zobowiązana do uiszczenia opłat za świadczone usługi edukacyjne jedynie w przypadkach określonych w ustawie.
 4. Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia zamieszczona zostanie na stronie internetowej uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji są jawne.

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

  Lp.

  Nazwa kierunku

  Forma studiów

  studia stacjonarne

  studia niestacjonarne

  1. Administracja

  X

  X

  2. Logistyka

  X

  X

  3. Ochrona klimatu i środowiska*

  X

  X

  *kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MEiN

 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „logistyka” może ubiegać się kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich.
 4. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
 5. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 2, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.
 6. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Wymagane dokumenty Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia
kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię
kopia świadectwa dojrzałości
(oryginał do wglądu uczelni)
kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
(oryginał do wglądu uczelni)
kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu
jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami
dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
(skierowanie dostępne w uczelni) *
opłata rekrutacyjna – potwierdzenie wpłaty**

* Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

** Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Rekrutacja na studia

Dział Nauczania i Spraw Studenckich – pokój 12 lub 24

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

GODZINY URZĘDOWANIA:
od poniedziałku do piątku 9.00-15:00

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022:

 1. 01.06.2021-27.07.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,
 2. 28.07.2021-29.07.2021 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,
 3. 30.07.2021 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

 1. 31.07.2021-20.09.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,
 2. 21.09.2021 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,
 3. 23.09.2021 – ogłoszenie wyników.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 (Logistyka II stopnia):

 1. 10.01.2022-10.02.2022 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,
 2. 11.02.2022 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,
 3. 11.02.2022 – ogłoszenie wyników.
 • Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi. Wysokość odpłatności za studia niestacjonarne ustala corocznie Rektor. Dotychczas opłata ta była najniższa w całym regionie wałbrzyskim. Nie pobieramy dodatkowych opłat typu wpisowe lub za egzamin dyplomowy.
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł wniesionej na konto Uczelni:
  Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393
 • Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest w przypadkach wskazanych w załączonym druku wniosku: wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 


Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

 1. Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów na studiach niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 (dla całego cyklu kształcenia), w tym dla studentów cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach obywateli polskich, ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna – max. 8 rat

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
Architektura wnętrz           I 4400,00 zł 2200,00 zł 550,00 zł
II 4600,00 zł 2300,00 zł 575,00 zł
III 4800,00 zł 2400,00 zł 600,00 zł
Dietetyka I 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
II 4400,00 zł 2200,00 zł 550,00 zł
III 4600,00 zł 2300,00 zł 575,00 zł
Filologia

(angielska)

I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4200,00 zł 2100,00 zł 525,00 zł
Kosmetologia I 3600,00 zł 1800,00 zł 450,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
III 4400,00 zł 2200,00 zł 550,00 zł
Logistyka I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
IV 2000,00 zł 500,00 zł
Pedagogika I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
Zarządzanie I 3600,00 zł 1800,00 zł 450,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł

2. Opłaty za usługi edukacyjne za kształcenie studentów (IV roku) na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

Semestr zimowy 2021/2022

Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata
Termin płatności do:

20.10.2021 r.

Termin płatności do:

15.11.2021 r.

Termin płatności do:

15.12.2021 r.

Termin płatności do:

14.01.2022 r.

1400,00 zł 350,00 zł 350,00 zł 350,00 zł 350,00 zł
3800,00 zł 950,00 zł 950,00 zł 950,00 zł 950,00 zł

Semestr letni 2021/2022

Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata
Termin płatności do:

15.03.2022 r.

Termin płatności do:

15.04.2022 r.

Termin płatności do:

16.05.2022 r.

Termin płatności do:

15.06.2022 r.

1400,00 zł 350,00 zł 350,00 zł 350,00 zł 350,00 zł
3800,00 zł 950,00 zł 950,00 zł 950,00 zł 950,00 zł

Studia drugiego stopnia

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna = max. 8 rat

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
Logistyka I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 1900,00 zł 475,00 zł

3. Opłatę roczną za usługi edukacyjne należy wnieść w całości w terminie do 20 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

4. Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:

1) za semestr zimowy – do 20 października danego roku akademickiego,

2) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.

5. Opłatę ratalną (max. 8 rat) za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:

6. za semestr zimowy (4 raty) – według zasady:

Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr zimowy

I rata

– do 20 października

II rata

– do 15 listopada

III rata

– do 15 grudnia

IV rata

– do 15 stycznia

 1. za semestr letni (4 raty) – według zasady:

Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr letni

I rata

– do 15 marca

II rata

– do 15 kwietnia

III rata

– do 15 maja

IV rata

– do 15 czerwca

Opłaty dodatkowe

Warunki i zasady pobierania opłat

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. W przypadku, gdy student spóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu student zostanie skreślony z listy studentów Uczelni.
 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 4. Student studiów niestacjonarnych:
  a) otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student studiów niestacjonarnych zostaje poinformowany pisemnie;
  b) dokonuje opłaty rocznej, semestralnej, ratalnej za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku.
 5. Student studiów stacjonarnych dokonuje wpłat na rachunek bankowy Uczelni:

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 1. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 2. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części. Tryb i warunki zwalniania z opłat w całości lub w części określa Uchwała Senatu.

 Zwrot opłat

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega w całości zwrotowi.
 2. W przypadku skreślenia z listy studentów z innego powodu niż w ust. 1, w szczególności rezygnacji ze studiów, skreślenia z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru, ukarania w trakcie semestru karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, wniesiona opłata podlega zwrotowi zgodnie z zasadą;
  • w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów do dnia 15. każdego miesiąca włącznie student ma prawo do zwrotu opłaty, którą uiścił za dany miesiąc;
  • przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów po 15. dniu każdego miesiąca student nie ma prawa do zwrotu wniesionej opłaty za dany miesiąc.
 3. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty, student winien złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.

Uchwała rekrutacyjna 2021/2022:

Uchwała nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała nr 74/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała nr 21/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022
 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2021/22 wynosi 85 zł.

 1. W jaki sposób należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek bankowy Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Alior Bank: 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Ze względu na czas księgowania opłata rekrutacyjna pojawia się na koncie kandydata z reguły w ciągu 2-3 dni roboczych od zlecenia płatności. Kandydaci nie muszą przesyłać potwierdzenia opłaty na adres e-mail rekrutacji.

 1. Czy w przypadku rejestracji na dwa kierunki studiów opłatę rekrutacyjną wpłacam tylko raz?

Nie. Jeżeli kandydat na studia rejestruje się na więcej niż jeden kierunek studiów zobowiązany jest do dokonania opłaty rekrutacyjnej odrębnie dla każdego kierunku studiów.

 1. Czy opłatę rekrutacyjną mogę dokonać za pośrednictwem poczty?

Tak. Wpłata na poczcie jest jedną z możliwych form płatności, jednak zdarza się, że takie wpłaty księgowane są na koncie kandydata nieco dłużej niż 2-3 dni robocze.

 1. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

Zmiana kierunku studiów, zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub odwrotnie nie wymagają kolejnych opłat.

 1. Opłata rekrutacyjna jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co należy w tej sytuacji zrobić?

Opłata rekrutacyjna (dokonywana przelewem bankowym lub na poczcie) księgowana jest na rachunku bankowym PWSZ Wałbrzych w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy:

 • sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego, na które została wysłana;
 • sprawdzić czy nie wróciła na rachunek bankowy, z którego została wysłana;
 • jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku.

Uwaga! W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

 1. W jakim terminie od zarejestrowania się należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu obowiązkowej elektronicznej rejestracji i przyjmowania od kandydatów dokumentów na studia. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Podczas kwalifikacji liczy się data wniesienia opłaty rekrutacyjnej, a nie jej zaksięgowania.

 1. Czy możliwy jest zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona na pisemny wniosek kandydata w następujących przypadkach:

 1. kandydat dokonał opłaty rekrutacyjnej w niewłaściwej wysokości,
 2. kandydat zrezygnował z rekrutacji przed terminem kwalifikacji,
 3. kierunek studiów, na który kandydat aplikował, nie został uruchomiony.

9. Ile wynosi opłata na studiach niestacjonarnych na
poszczególne kierunki studiów?

Opłata za usługi edukacyjne (tzw. czesne) zawarta jest w zarządzeniu rektora na dany rok akademicki.

 1. Gdzie znajdę informacje o wysokości opłat na studiach niestacjonarnych?

Informacje o wysokości opłat na studiach niestacjonarnych można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: www.pwsz.com.pl, zakładka: Dla kandydata

 1. Czy opłatę za studia mogę wnieść w ratach?

Tak. Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminów ich wnoszenia student może wnieść opłatę za studia:

 • jednorazowo (opłata roczna) – w terminie do 20 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego;
 • semestralnie:
  1. za semestr zimowy do 20 października danego roku akademickiego;
  2. za semestr letni: do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego;
 • w ratach (max 8 rat): za semestr zimowy (4 raty) – do 15 każdego miesiąca; za semestr letni (4 raty) – do 15 każdego miesiąca.
 1. Czy inna osoba może uiścić opłatę za studia lub opłatę rekrutacyjną (np. członek rodziny/pracodawca)?

Tak, wówczas należy w tytule przelewu podać poprawne dane studenta: imię i nazwisko, oraz kierunek studiów. W przypadku osób już przyjętych na studia numer albumu.

 1. Opłata jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?

Opłata dokonywana przelewem bankowym księgowana jest w terminie ok.1-2 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana, należy:

 1. sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego, na które opłata została przesłana,
 2. sprawdzić czy opłata nie wróciła na rachunek bankowy studenta/kandydata,
 3. jeśli opłata wróciła – należy interweniować w banku.
 1. Czy w ciągu toku studiów wysokość opłaty za studia może ulec zmianie?

Nie. Wysokość opłat ustalona w chwili podjęcia studiów obowiązuje przez cały okres kształcenia.

 1. Czy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy jest obowiązkowe na wszystkich kierunkach studiów?

– Tak, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi dostarczyć kandydat na studia pierwszego stopnia niezależnie od wybranego kierunku studiów. Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów, którzy chcą podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie).

 1. Czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów może wystawić inny lekarz niż lekarz medycyny pracy?

-Nie, zaświadczenie musi być wystawione wyłącznie przez lekarza medycyny pracy.

 1. Czy otrzymam skierowanie na badania lekarskie?

– Tak, w tym celu należy zgłosić się z dowodem osobistym do Działu Nauczania i Spraw Studenckich, pok. 25, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie rekrutacji on-line.

 1. Gdzie mogę wykonać badania lekarskie, wymagane w procesie rekrutacji?

Badania lekarskie, na podstawie skierowania wydanego przez uczelnię można wykonać np. w wybranej przychodni w Wałbrzychu, w której przyjmuje lekarz medycyny pracy lub w przychodni w miejscu swojego zamieszkania.

– Przykładowe przychodnie w Wałbrzychu:

 1. Intermed. Gabinet medycyny pracy. Rogala Z., ul. Lubelska 1, Wałbrzych
 2. Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa Spółka jawna z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21
 3. NSZOZ „Przychodnia Krzysztof”, ul. B. Chrobrego 2 Wałbrzych

5. Czy mogę dostarczyć zaświadczenie lekarskie po zakończonej rekrutacji?

– Nie, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku studiów jest dokumentem obowiązkowym, a jego brak oznacza niedopełnienie wymogów formalnych w procesie rekrutacji i skutkuje nieprzyjęciem na studia w bieżącym roku akademickim.

 1. Czy mogę nie dostać się na studia, jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym przeze mnie kierunku?

– Tak, złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 25
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl