Zasady przyjęć na studia


Studia I stopniaStudia II stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku

Forma studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1. Administracja

X

X

2. Architektura wnętrz

X

X

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

X

X

4. Filologia

X

X

5. Kosmetologia

X

X

6. Logistyka

X

X

7. Pedagogika

X

X

8. Pielęgniarstwo

X

9. Techniki dentystyczne

X

X

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustala się następujące warunki, tryb rekrutacji oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów wstępnych na I rok trzyletnich i trzyipółletnich studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem § 3.

1) Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

2) Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 5 za przedmioty określone w ust. 3.

3) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości, zgodnie z poniższą tabelą:

Kierunek

Przedmioty

Administracja 1. język obcy

2. przedmiot, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik

Architektura wnętrz 1. język obcy

2. przedmiot, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik

Ocena predyspozycji zawodowych odbędzie się w formie 1,5 godzinnych  warsztatów sprawdzających kreatywność i predyspozycje zawodowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. język obcy

2. przedmiot, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik

Filologia – filologia angielska język angielski
Filologia – filologia niemiecka język niemiecki
Filologia – filologia hiszpańska język obcy
Kosmetologia 1. język obcy

2. przedmiot, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik

Logistyka 1. język obcy

2. przedmiot, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik

Pedagogika 1. język obcy

2. przedmiot, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik

Techniki dentystyczne 1. język obcy

2. przedmiot, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik

4) W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek „pielęgniarstwo” kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości lub opcjonalnie ze świadectwa ukończenia szkoły:

Pielęgniarstwo 1. język obcy

2. biologia lub chemia

5) Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik.

6) Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

a) egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości „Stara matura”

(oceny)

Egzamin maturalny

„Nowa matura”

poziom podstawowy

Egzamin maturalny

„Nowa matura”

poziom rozszerzony

Punkty

rekrutacyjne

2 30%-44% 20
3 45%-58% 40
4 59%-72% 30%-50% 60
5 73%-86% 51%-69% 80
6 87%-100% 70%-100% 100

b) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureat Organization w Genewie

Poziom HL lub SL Punkty rekrutacyjne
2 50
3 60
4 70
5 80
6 90
7 100

c) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dn. 21.06.1994 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 3, poz. 10)

Wynik EB Punkty rekrutacyjne
0,00-5,99 0
6,00-6,50 30
6,51-7,00 40
7,01-7,50 50
7,51-8,00 60
8,01-8,50 70
8,51-9,00 80
9,01-9,50 90
9,51-10,00 100

 

 1. W przypadku, gdy kandydat na studia zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych.
 2. Na studia stacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym.
 3. Osoby, które pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, a nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności uzyskanych punktów.

 

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

 

Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1. Administracja X X
2. Logistyka X X
 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia, a w przypadku kierunku „logistyka” – studia inżynierskie.
 2. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
 3. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 2, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek studiów.
 4. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia Uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, którym zgodnie z zasadami przyjętymi przez Senat, uczelnia potwierdziła efekty uczenia się.
 2. Kandydaci na studia z potwierdzonymi efektami uczenia się zobowiązani są do wzięcia udziału w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego.
 3. Kandydat poza dokumentami jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się na określonym kierunku studiów, na który ubiega się o przyjęcie. Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się w terminie i na zasadach określonych przez Senat.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają odrębnej procedurze kwalifikacyjnej.
 5. Dla kandydatów sporządza się, odrębnie na każdym kierunku i poziomie kształcenia, listę rankingową, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 6. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 5, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i poziom dla tych osób, z zastrzeżeniem art. 170g ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Studia I stopniaStudia II stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,

5) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

5) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019:

1) 01.06.2018-15.07.2018 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów,

2) 16.07.2018 – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

3) do 20.07.2018 – przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

4) 23.07.2018-24.07.2018 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

5) 27.07.2018 – ogłoszenie wyników.

 

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 27.07.2018-21.09.2018 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów (online),

2) 24.09.2018 – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz (godz. 11.00, studio Aquarium, budynek B)

3) do 24.09.2018 – przyjmowanie od kandydatów dokumentów (pok. 25, budynek A)

4) 26.09.2018 – ogłoszenie wyników (system OMNIS)

 

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 (Logistyka – studia II stopnia):

1) 14.01.2019-12.02.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów,

2) do 13.02.2019 – przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

3) 14.02.2019 – ogłoszenie wyników.

Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi. Wysokość odpłatności za studia niestacjonarne ustala corocznie Rektor. Dotychczas opłata ta była najniższa w całym regionie wałbrzyskim. Nie pobieramy dodatkowych opłat typu wpisowe lub za egzamin dyplomowy.

Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł wniesionej na konto Uczelni
Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r. opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

 

Studia pierwszego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne
Administracja 1 400,00 zł
Architektura wnętrz 1 400,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 400,00 zł
Filologia (angielska) 1 300,00 zł
Kosmetologia 1 500,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł
Pedagogika 1 300,00 zł
Techniki dentystyczne 3 800,00 zł
Studia drugiego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne
Administracja 1 400,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł

 

Opłaty za usługi edukacyjne można wnieść w całości w następujących terminach:

1) za semestr zimowy – do 15 października 2018 roku,

2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 roku, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 22 lutego 2019 roku.

Studenci mogą dokonać opłaty za usługi edukacyjne w ratach wg następującego harmonogramu określającego wysokość rat i termin dokonania płatności:

Semestr zimowy 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata
Termin

płatności do:

15.10.2018 r.

Termin

płatności do:

15.11.2018 r.

Termin

płatności do:

17.12.2018 r.

Termin

płatności do:

15.01.2019 r.

1400,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 400,00 zł
1300,00 zł 350,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 350,00 zł
1500,00 zł 450,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 450,00 zł
3800,00 zł 1140,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 1140,00 zł

 

Semestr letni 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata V rata
Termin płatności do:

15.02.2019 r.

Termin płatności do:

15.03.2019 r.

Termin płatności do:

15.04.2019 r.

Termin płatności do:

15.05.2019 r.

Termin płatności do:

14.06.2019 r.

1400,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł
1300,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł
1500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
3800,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 24
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl